SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Analýza pre strategický plán Horizontu Európa 2025-2027

Odporúčame

Všeobecné informácie

Generálne riaditeľstvo Európskej komisie pre výskum a inovácie zverejnilo 25. mája 2023 analýzu, ktorá je podkladom pre vypracovanie strategického plánu programu Horizont Európa (HE) na roky 2025 – 2027. Dokument poskytuje dôkazový, analytický základ pre vypracovanie ďalšieho strategického plánu HE, a je tiež podporou pre Európsku komisiu k príprave posledných rokov súčasného programu. 

Analýza je výsledkom procesu spolutvorby medzi vnútornými útvarmi EK a členskými štátmi. V dokumente sa analyzuje súčasný stav výskumu a inovácií v EÚ a hodnotí sa, aké zmeny bude potrebné zohľadniť voči prvému strategickému plánu HE na roky 2021 – 2024. Analýza sa zaoberá relevantným vývojom v oblasti politických priorít EÚ a uvádza úlohu, ktorú pri ich riešení zohrávajú výskum a inovácie (VaI). Zahŕňa na mieru šité prognózy, ako aj analýzy súčasného stavu, napríklad vyplývajúce zo správy o výkonnosti vedy, výskumu a inovácií (SRIP) EÚ 2022. Okrem toho časť o spoločenskom dopyte po VaI čerpá z podkladov získaných zo špecializovaného podujatia zameraného na zapojenie občanov, ktoré sa konalo 1. decembra 2022, a z nedávno zverejnených výsledkov verejnej konzultácie

Výsledky analýzy

Z analýzy vyplýva, že VaI sú v popredí EÚ v otázke pripravenosti, odolnosti, bezpečnosti a reakcie na krízy, keďže činnosti v tejto oblasti majú schopnosť ponúknuť inovatívne udržateľné riešenia spoločenských, hospodárskych a environmentálnych výziev, ktorým čelí Európa a svet. Analýza sa zameriava na kľúčové témy odolnosti a zeleného a digitálneho prechodu a je členená do 5 častí:

1. Spoločenské výzvy a aktuálne politiky na ich riešenie

Aktuálne globálne krízy viedli k väčšej neistote, čím sa zvýšila naliehavosť pokroku v oblasti otvorenej strategickej autonómie a odolnosti EÚ a prehodnotenia jej strategických aliancií, závislostí a medzinárodnej spolupráce. Nový geopolitický kontext prináša do centra pozornosti zelený a digitálny prechod EÚ, zníženie strategických závislostí, napríklad od kritických technológií, kritických surovín, a urýchlenie procesu znižovania emisií skleníkových plynov v priemyse čo najbližšie k nule, s cieľom posilniť odolnosť EÚ a podporiť jej vedúce postavenie v kľúčových technologických oblastiach a hodnotových reťazcoch. 

EÚ musí byť lepšie pripravená reagovať na krízy a vývoj využívajúc nové politiky a iniciatívy v oblasti výskumu a inovácií. Zapojenie občanov a aktérov občianskej spoločnosti je tiež jednou z kľúčových politík EÚ v oblasti VaI cielenou na posilnenie dôvery vo vedu a uľahčenie inovačného procesu.

2. Výhľad VaI únie v globálnej perspektíve 

EÚ zostáva vedeckou veľmocou a za posledných 7 rokov zlepšila celkovú inovačnú výkonnosť, aj keď zaostáva za Čínou a USA, pokiaľ ide o vedeckú excelentnosť a výdavky na VaI ako podiel HDP. Za Čínou a USA zaostáva aj pokiaľ ide o digitálny prechod, ale patrí medzi svetových lídrov v oblasti ekologického prechodu. EÚ tak ostáva lídrom v oblasti patentov, pričom v tomto smere vyniká vo sfére vyspelých výrobných a ekologických technológií, ale zaostáva v oblasti digitálnych technológií.  

3. Možné potreby a potenciál pre výskum plynúce z globálnych výziev 

Na realizáciu Európskej zelenej dohody, zachovanie otvorenej strategickej autonómie EÚ a udržateľného rastu  sú potrebné významné investície do VaI. Okrem toho sa EÚ musí zamerať na: 

  • investície do VaI v krátkodobom aj dlhodobom horizonte;
  • posilnenie sociálnych a miestnych inovácií stojacich na viacerých aktéroch;
  • zosúladenie politík v oblasti VaI s ostatnými sektorovými politikami na všetkých úrovniach riadenia prostredníctvom celovládneho prístupu k agende udržateľnosti;
  • riešenie pretrvávajúcich rozdielov v inováciách medzi jednotlivými členskými štátmi a regiónmi a nedostatku medziregionálnej spolupráce.

4. Potenciál programu Horizont Európa na riešenie dôležitých otázok

Horizont Európa má ako najväčší európsky program v oblasti VaI potenciál stimulovať verejné a súkromné investície do súčasných výziev cez financovanie excelentého a účinného výskumu a inovácií. Program zohráva kľúčovú úlohu pri podpore otvorenej vedy a ekosystému VaI v EÚ.

5. Úvahy o možnostiach a obmedzeniach implementácie výsledkov 

Využívanie výsledkov VaI ostáva výzvou, EÚ má problémy vyrovnať sa iným veľkým ekonomikám, pokiaľ ide o tvorbu pracovných miest a export v oblasti služieb náročných na znalosti.  Do budúcna je potrebné okrem iného: 

  • zlepšiť schopnosť EÚ pretaviť vedecké objavy do trhových riešení;
  • posunúť politiky EÚ v tejto oblasti nad rámec znalostí a zamerať sa na zhodnocovanie poznatkov a vytváranie hodnôt prostredníctvom viacfaktorových prístupov; 
  • formulovať pružnejší, transparentnejší a inováciám priaznivejší regulačný rámec, ktorý zníži nedostatok kvalifikovaných pracovníkov v EÚ, podporí štandardizáciu a zlepší možnosti financovania pre inovačné podniky. 

Viac informácií:

Zverejnené 30.5.2023, slord