SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Analýza Európskeho parlamentu k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Cieľom dokumentu, ktorý predstavil Európsky parlament, je poskytnúť prehľad prípravných prác Európskej komisie pre nadchádzajúci rámcový program pre výskum a inovácie, ktorý je zatiaľ známy ako 9. rámcový program EÚ pre výskum a inovácie (ďalej len „9. RP“). Dokument obsahuje analýzu pozícií inštitúcií EÚ, poradných výborov, členských štátov EÚ a kľúčových európskych zainteresovaných strán a zameriava sa na kľúčové otázky, o ktorých sa diskutuje pri prijímaní právnych predpisov a po prijatí návrhu Komisie na jar 2018.

Očakáva sa, že návrh nového rámcového programu pre výskum a inováciu bude prijatý Európskou komisiou do leta 2018. Prípravné práce legislatívneho návrhu zahŕňajú aspekty ako hodnotenie predchádzajúcich rámcových programov a odborné štúdie na pomoc štruktúrovať program, definovať jeho rozpočet a vybrať priority, ktoré by mal riešiť.

Hodnotenie 7. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie a strednodobé hodnotenie programu Horizont 2020 odhalili, že rámcové programy, aj keď sú úspešné, sa naďalej môžu zlepšovať v niektorých aspektoch, ako napríklad: ambicióznejšie investície; pokračujúce zjednodušenie implementácie; zjednodušenie v oblasti financovania; približovanie vedy k občanom; a zvyšovanie synergií s inými fondmi EÚ. Expertné skupiny, ktoré vymenovala Komisia s cieľom zvážiť, ako zlepšiť prípravu na 9. RP, dospeli k záveru, že: ekonomické vplyvy verejného financovania výskumu a inovácií sú veľké a významné; je nevyhnutné, aby EÚ okamžite a rozhodne konala v oblasti výskumu a inovácií; a že výskum a inovácie sú nevyhnutné na prípravu na budúcnosť a na vytvorenie možností riešenia výziev, ktorým čelí spoločnosť.

Očakáva sa, že v rámci 9. RP budú implementované dve nové opatrenia. Po prvé, Európska inovačná rada (European Innovation Council, EIC) môže byť opísaná ako strategická iniciatíva na podporu prelomových inovácií, ktorá prebudzuje existujúce nástroje na riešenie nedostatkov v podpore výskumu a inovácií. Po druhé, bude implementovaný prístup zameraný na misie, ktorý spája definíciu odvážnych cieľov a návrh riešení „zdola nahor“ s cieľom dosiahnuť väčší vplyv pri riešení spoločenských problémov.

Pri príprave 9. RP prispeli inštitúcie EÚ, členské štáty a zainteresované strany svojim názorom na súčasné obmedzenia rámcového programu a ich očakávania do budúcnosti. Analýza týchto pozícií odhaľuje 10 kľúčových diskusných bodov pre 9. RP, na ktorých názory sa zbližujú alebo sú v konflikte:

 • rozpočet programu v rozpätí od 120 do 160 miliárd EUR;
 • potrebná rovnováha medzi dvoma rozpornými rozmermi: excelentnosť a súdržnosť;
 • cieľ dosiahnuť zvýšenú pridanú hodnotu EÚ z programu a požadovanú rovnováhu medzi nástrojmi spolupráce a nástrojmi s jedným príjemcom;
 • zefektívnenie financovania EÚ v oblasti výskumu a inovácií a zjednodušenie implementačných procesov, aby sa 9.RP stal užívateľsky prívetivším;
 • úloha členských štátov pri riadení a vykonávaní 9. RP;
 • očakávania týkajúce sa implementácie EIC a prístupu zameraného na misie;
 • úloha občanov pri spoločnej tvorbe rámcového programu a spoločné vytvorenie jeho výsledkov;
 • interakcie medzi vysokoškolským vzdelávaním a výskumom a inováciami;
 • spôsoby medzinárodnej spolupráce na zvýšenie účasti;
 • prepojenie medzi 9. RP a výskumným programom v oblasti obrany.

Okrem 9. RP by programy EÚ na podporu výskumu a inovácií mali spolupracovať pri riešení vonkajších rozdielov v inováciách medzi EÚ a jej globálnymi konkurentmi a vnútorných rozdielov v inováciách medzi regiónmi a krajinami, ktoré nevykazujú rovnocennú kapacitu vo výskume a inováciách. Pozície členských štátov a zainteresovaných strán tiež zdôrazňujú potrebu väčšej flexibility pri implementácii rámcových programov, prispôsobenia sa novým výzvam a novým rámcovým podmienkam. Zavedenie takejto flexibility v rámci 9.RP však bude vyžadovať vyššiu úroveň dôvery medzi Komisiou, Parlamentom, Radou a členskými štátmi.

Analýza Európskeho parlamentu k príprave 9. rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie