SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

AKTUALIZÁCIA: zoznam výziev Horizon Prizes (február 2018)

Odporúčame

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Nižšie nájdete pravidelne aktualizovaný zoznam výziev v rámci tzv. Horizon Prizes, ktorými Európska komisia podporuje inovatívne riešenia spoločenských výziev vo vybraných oblastiach. Nástroje riešenia nie sú dopredu určené a inovátori majú absolútnu voľnosť v hľadaní najlepšieho možného riešenia, pričom budú za svoje úsilie v prípade úspechu finančne odmenení.

Cieľom je stimulovať inovácie a nájsť riešenia na problémy, ktoré sú pre európskych občanov dôležité.

Takto fungujú tzv. Horizon Prizes:

 •         najskôr je definovaná technologická alebo spoločenská výzva, pre ktorú nebolo nájdené riešenie;
 •         zo strany Komisie je sľúbená cena za dodanie prelomového riešenia;
 •         kritériá výziev poskytujú informácie o tom, čo musí riešenie dokázať;
 •        prostriedky na dosiahnutie riešenia nie sú vopred predpísané, takže súťažiaci majú úplnú slobodu pri príležitosti dosiahnutia najsľubnejšieho a najúčinnejšieho riešenia.

V súčasnosti je možné podávať návrhy v nasledujúcich oblastiach:

HORIZON PRIZE/ODMENA/UZÁVIERKA/LINK

Materials for clean air: 3 mil. EUR, 23. január 2018, link
Big Data Technologies: 2. mil. EUR, 31. január 2018, link
SOFT Innovation Prize: 87.500 EUR, 8. marec 2018, link
Zero power water monitoring: 2 mil. EUR, 11. september 2018, link
Photovoltaics meets history: 750 tis. EUR, 26. september 2018, link
Seamless authentication for all: 4 mil. EUR, 27. september 2018, link
Tactile display: 3 mil. EUR, 27. november 2018, link
Improved mobility for older people: 2 mil. EUR, 28. február 2019, link
Social Innovation: 2 mil. EUR, 28. február 2019, link
Low carbon hospital: 1 mil. EUR, 3. apríl 2019, link
CO2 reuse prize: 1.5 mil. EUR, 3. apríl 2019, link
Cleanest engine of the future: 3.5 mil. EUR, 20. august 2019, link
Affordable High-Tech for Humanitarian Aid: 5 mil. EUR, 15. január 2020, link

Innovative batteries for eVehicles: 10 mil. EUR, 17. decembra 2020, link
Artificial Photosynthesis: 5 mil. EUR, 3. február 2021, link

Low-Cost Space Launch: 10 mil. EUR, Q4 2020, link