SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

O nás

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

 

 

Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými výskumníkmi a inovátormi
 • Podpora a lobing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov

Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v týchto oblastiach:

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä z programu Horizont Európa, slovenskej výskumnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektov


 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli

Propagácia slovenského výskumu a vývoja


 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Bezplatné poskytnutie priestorov na kontaktné stretnutia v Bruseli


 

 

Kancelária SLORD je členom neformálneho združenia styčných kancelárií pre výskum, vývoj a inovácie so sídlom v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO) . Sieť má v súčasnosti 28 členov a jej cieľom je uľahčiť a posilniť interakciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi členmi IGLO, ich národnými výskumnými systémami a európskymi inštitúciami v otázkach týkajúcich sa výskumu a vývoja EÚ, najmä rámcových programov. V rokoch 2021 a 2022 kancelária SLORD spolupredsedá pracovnej skupine IGLO pre implementáciu rámcových programov.

 

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

Monika Bideau Repčíková
Vedúca kancelárie
monika.repcikova @ cvtisr.sk

 • Európska rada pre výskum (ERC) 
 • Európske výskumné infraštruktúry
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Misie EÚ: Dohoda o pôde pre Európu | Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody

 

Kamil Novák
Odborný poradca
kamil.novak @ cvtisr.sk

 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)

Zuzana Černáková
Odborná poradkyňa
zuzana.cernakova @ cvtisr.sk

 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • EURATOM
 • Misie EÚ: Rakovina | Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti | Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Kancelária SLORD ponúka príležitosti odborných stáží študentom vysokých škôl, ako aj čerstvým absolventom. Stáže sú 4-mesačné a k dispozícii sú 2 pozície na akademický polrok.

 

 1. termín: 1. september – 31. december
 2. termín: 1. február – 31. máj

Výberový proces je momentálne OTVORENÝ.

Prihlášky do výberového konania pre stáže so začiatkom 1. februára 2023 prijímame do: 30. septembra 2022.

Základné informácie

Stážisti pracujú priamo v priestoroch kancelárie SLORD v Bruseli a získavajú cenné skúsenosti prácou v medzinárodnom prostredí.

 

Aká je náplň práce?

 • Každodenné monitorovanie aktualít a spracovávanie príspevkov na webovú stránku SLORD;
 • Podpora pri správe webovej stránky a účtov SLORD na sociálnych sieťach;
 • Účasť na konferenciách a iných podujatiach organizovaných inštitúciami EÚ alebo inými organizáciami;
 • Podpora pri organizácii podujatí kancelárie SLORD;
 • Príprava záznamov z vybraných konferencií a pracovných skupín na rôzne témy v oblasti výskumu a inovácií;
 • Rešerš, príprava a editovanie písomných a grafických dokumentov.

Čo sa odo mňa očakáva?

 • Záujem o európske dianie a európske politiky v oblasti výskumu, vývoja a inovácií;
 • Pripravenosť na prácu v medzinárodnom prostredí a príjemné vystupovanie;
 • Zodpovednosť a precíznosť.

Aké podmienky musím splniť?

 • Študent/ka II. stupňa vysokoškolského štúdia alebo absolvent/ka;
 • Ovládanie slovenského jazyka;
 • Aktívna znalosť anglického jazyka (francúzsky a ďalšie jazyky sú vítané);
 • Zaslanie prihlášky v určenom termíne.

Výberový proces

Termíny podávania prihlášok:

 • Pre stáže začínajúce v septembri (1. termín): výberové konanie je otvorené od 1. februára do 30. apríla daného roku.
 • Pre stáže začínajúce vo februári (2. termín): výberové konanie je otvorené od 1. júla do 30. septembra predchádzajúceho roku.

Prihláška obsahuje:

 • Životopis v slovenskom jazyku (formát Europass)
 • Vyplnený dotazník v anglickom jazyku

Životopis a dotazník vo formáte PDF je potrebné zaslať elektronicky na adresu slord@cvtisr.sk. Pred odoslaním prihlášky si pozorne preštudujte informácie o výberovom procese a podmienkach stáže.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

 

 

 

Brožúry

Publikácie

Výstupy z konferencií