SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

O nás

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

 

 

Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými výskumníkmi a inovátormi
 • Podpora a lobing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov

Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v oblastiach:

 

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä z programov Horizont 2020 a Horizon Europe, slovenskej výskumnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektov


 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli

Propagácia slovenského výskumu a vývoja


 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Bezplatné poskytnutie priestorov na kontaktné stretnutia v Bruseli


 

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

Terézia Ruà
terezia.rua@cvtisr.sk
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Misia: Rakovina
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
Monika Bideau Repčíková
monika.repcikova@cvtisr.sk
 • Európske výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúr)
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • EURATOM
 • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)
 • Misia: Zdravie pôdy a potraviny
 • Misia: Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody

Všeobecný kontakt kancelárie SLORD: slord@cvtisr.sk

 

Naše stážistky:

Karla Šimková

 

Viktória Hojštricová


 

 

 

 

Brožúry

Publikácie

Výstupy z konferencií