SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

O nás

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

 

 

Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenským prostredím
 • Podpora a lobing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie odborných konzultácií

Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v týchto oblastiach:

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä z programu Horizont Európa, slovenskej výskumno-inovačnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektov


 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií a odporúčaní
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli

Propagácia slovenského výskumu a vývoja


 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Bezplatné poskytnutie priestorov na kontaktné stretnutia v Bruseli


 

Styčná kancelária poskytuje svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaM SR.

Monika Bideau Repčíková
Vedúca kancelárie
monika.repcikova @ cvtisr.sk

 • Európska rada pre výskum (ERC) 
 • Európske výskumné infraštruktúry
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Misie EÚ: Dohoda o pôde pre Európu | Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody

 

Kamil Novák
Odborný poradca
kamil.novak @ cvtisr.sk

 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)

Zuzana Černáková
Odborná poradkyňa
zuzana.cernakova @ cvtisr.sk

 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • EURATOM
 • Misie EÚ: Rakovina | Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti | Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Ladislav Baranyay

Vysoká škola ekonomická v Prahe

Študentská stáž

 

 

 

 

IGLO je neformálna sieť kancelárií pre výskum a vývoj sídliacich v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO), ktorej aktívnym členom je aj kancelária SLORD.

 

Čo je cieľom siete IGLO?

Cieľom siete je uľahčiť a posilniť interakciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi členmi IGLO, ich národnými výskumno-inovačnými systémami a inštitúciami EÚ v otázkach týkajúcich sa výskumu, vývoja a inovácií v EÚ, najmä v kontexte rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie.

 

Kto sú členovia siete IGLO?

Sieť v súčasnosti pozostáva z 28 členov reprezentujúcich 26 krajín. Kancelárie IGLO sa líšia svojím zriadením a poslaním, ale všetky sledujú podobné ciele. Podporujeme svojich výskumníkov a inovátorov pri získavaní finančných prostriedkov EÚ, posilňujeme ich angažovanosť v Bruseli a vzájomne ich prepájame.

 

Kde spájame sily?

Medzi naše pravidelné aktivity patria:

 • spolupráca v rámci 9 pracovných skupín IGLO
 • mesačný seminár otvorený celej výskumno-inovačnej komunite pôsobiacej v Bruseli - IGLO Open
 • mesačné stretnutia skupiny vedúcich kancelárií – IGLO Core
 • mesačné stretnutia sekretariátu IGLO
 • školenia pre nových zamestnancov a stážistov našich kancelárií – IGLO Training for Newcomers
 • výročné podujatie
 • workshopy na aktuálne témy – IGLO in Action

Za akým účelom?

 • vzájomnou spoluprácou dosahujeme efektívnejšie monitorovanie vývoja politík EÚ v oblasti výskumu, inovácií aj vzdelávania
 • sprostredkovaním informácií a kontaktov podporujeme zapájanie svojich komunít do medzinárodnej vedeckej spolupráce
 • aktívnou spoluprácou s Európskou komisiou a ďalšími inštitúciami EÚ prispievame k formovaniu budúcich politík EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • včasným šírením informácií vo svojich komunitách podporujeme dosahovanie cieľov EÚ v oblasti výskumu a inovácií
 • spoločnými aktivitami zviditeľňujeme svoje výskumno-inovačné komunity v medzinárodnom prostredí

Aké máme tematické pracovné skupiny?

 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Zdravie
 • Vysokoškolské vzdelávanie
 • Implementácia rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie
 • Inovácie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Výskum a inovácie v oblasti bezpečnosti
 • Regionálne politiky

Pre viac informácií navštívte webstránku IGLO.

 

Základné informácie o každej z členských kancelárií tiež môžete nájsť v publikácii IGLO Who is Who.

 

 

 

Kancelária SLORD koordinuje pilotný projekt vytvorenia neformálnej siete prorektorov a prorektoriek slovenských vysokých škôl s názvom ProEurópa.

 

Sieť ProEurópa je určená pre osoby v pozícii prorektorov pracujúcich s agendou zapájania sa do programu Horizont Európa a ďalších programov Európskej únie v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávacích aktivít

 

Aktivita je iniciovaná Odborom medzinárodnej spolupráce CVTI SR s podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (MŠVVaM).

Čo ponúkame?

OMS CVTI SR a MŠVVaM dokážu prostredníctvom svojich tímov selektovať a tlmočiť relevantné a aktuálne informácie pre členov siete ohľadom:

 • vývoja, ako aj predpokladaných budúcich trendov politík EÚ v oblasti výskumu a vzdelávania;
 • informácií strategického charakteru z prostredia európskych inštitúcií a kľúčových organizácií na úrovni EÚ;
 • príležitostí programu Horizont Európa a s ním prepojených iniciatív;
 • dôležitých informácií v oblasti výskumu týkajúcich sa akademického sektoru.

Prorektori a prorektorky slovenských VŠ budú môcť prostredníctvom siete:

 • získavať odborne spracovaný prehľad o aktuálnom dianí a príležitostiach, vrátane konkrétnych odporúčaní;
 • komunikovať a vymieňať si informácie s ostatnými členmi siete;
 • pomôcť zamestnancom OMS CVTI SR a MŠVVaM lepšie pochopiť potreby vysokých škôl ako skupiny i jednotlivo a skvalitniť tak činnosť jeho tímov, vrátane v súvislosti s ich pôsobením v expertných skupinách a fórach.

Pre podávanie informácií a odporúčaní relevantných pre akademický sektor sa okrem mailovej komunikácie budú využívať najmä pravidelné krátke online stretnutia (hodina, raz mesačne) s pridanou hodnotou sprostredkovania ad-hoc prezentácií alebo diskusií s odborníkmi zo slovenského, ale aj zahraničného prostredia.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do siete je pre prorektorov a prorektorky slovenských VŠ otvorené kontinuálne.

 

Kontaktná osoba: M. Bideau Repčíková, vedúca kancelárie SLORD v Bruseli (E-mail).


Dokumenty na stiahnutie:

 

Brožúry

Publikácie

Výstupy z konferencií a workshopov