SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

O nás

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont Európa.

 

 

Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými výskumníkmi a inovátormi
 • Podpora a lobing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov

Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v týchto oblastiach:

Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä z programu Horizont Európa, slovenskej výskumnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektov


 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli

Propagácia slovenského výskumu a vývoja


 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Bezplatné poskytnutie priestorov na kontaktné stretnutia v Bruseli


 

 

Kancelária SLORD je členom neformálneho združenia styčných kancelárií pre výskum, vývoj a inovácie so sídlom v Bruseli (Informal Group of RTD Liason Offices, IGLO) . Sieť má v súčasnosti 28 členov a jej cieľom je uľahčiť a posilniť interakciu, výmenu informácií a spoluprácu medzi členmi IGLO, ich národnými výskumnými systémami a európskymi inštitúciami v otázkach týkajúcich sa výskumu a vývoja EÚ, najmä rámcových programov. V rokoch 2021 a 2022 kancelária SLORD spolupredsedá pracovnej skupine IGLO pre implementáciu rámcových programov.

 

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

Monika Bideau Repčíková
Vedúca kancelárie
monika.repcikova @ cvtisr.sk

 • Európska rada pre výskum (ERC) 
 • Európske výskumné infraštruktúry
 • Klaster 2: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Misie EÚ: Dohoda o pôde pre Európu | Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody

 

Kamil Novák
Odborný poradca
kamil.novak @ cvtisr.sk

 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (JRC)

Zuzana Černáková
Odborná poradkyňa
zuzana.cernakova @ cvtisr.sk

 • Akcie Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • EURATOM
 • Misie EÚ: Rakovina | Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti | Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá

Kancelária SLORD koordinuje pilotný projekt vytvorenia neformálnej siete prorektorov a prorektoriek slovenských vysokých škôl s názvom ProEurópa.

 

Sieť ProEurópa je určená pre osoby v pozícii prorektorov pracujúcich s agendou zapájania sa do programu Horizont Európa a ďalších programov Európskej únie v oblasti výskumu, vývoja, inovácií a vzdelávacích aktivít

 

Aktivita je iniciovaná Odborom medzinárodnej spolupráce CVTI SR s podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ).

Čo ponúkame?

OMS CVTI SR a MŠVVaŠ dokážu prostredníctvom svojich tímov selektovať a tlmočiť relevantné a aktuálne informácie pre členov siete ohľadom:

 • vývoja, ako aj predpokladaných budúcich trendov politík EÚ v oblasti výskumu a vzdelávania;
 • informácií strategického charakteru z prostredia európskych inštitúcií a kľúčových organizácií na úrovni EÚ;
 • príležitostí programu Horizont Európa a s ním prepojených iniciatív;
 • dôležitých informácií v oblasti výskumu týkajúcich sa akademického sektoru.

Prorektori a prorektorky slovenských VŠ budú môcť prostredníctvom siete:

 • získavať odborne spracovaný prehľad o aktuálnom dianí a príležitostiach, vrátane konkrétnych odporúčaní;
 • komunikovať a vymieňať si informácie s ostatnými členmi siete;
 • pomôcť zamestnancom OMS CVTI SR a MŠVVaŠ lepšie pochopiť potreby vysokých škôl ako skupiny i jednotlivo a skvalitniť tak činnosť jeho tímov, vrátane v súvislosti s ich pôsobením v expertných skupinách a fórach.

Pre podávanie informácií a odporúčaní relevantných pre akademický sektor sa okrem mailovej komunikácie budú využívať najmä pravidelné krátke online stretnutia (hodina, raz mesačne) s pridanou hodnotou sprostredkovania ad-hoc prezentácií alebo diskusií s odborníkmi zo slovenského, ale aj zahraničného prostredia.

Ako sa prihlásiť?

Prihlasovanie do siete je pre prorektorov a prorektorky slovenských VŠ otvorené kontinuálne.

 

Kontaktná osoba: M. Bideau Repčíková, vedúca kancelárie SLORD v Bruseli (monika.repcikova@cvtisr.sk).


Dokumenty na stiahnutie:

 

Brožúry

Publikácie

Výstupy z konferencií