SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

O nás

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli bola zriadená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Centrom vedecko-technických informácií SR. Svoju činnosť začala 2. januára 2014. Samotná kancelária sa zameriava na sledovanie európskych politík a nástrojov na podporu výskumu a vývoja s dôrazom na aktuálny rámcový program EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

 

Ciele:

 • Zlepšenie komunikácie s európskymi inštitúciami v oblasti výskumu a vývoja
 • Zlepšenie komunikácie s ostatnými inštitúciami pôsobiacimi v Bruseli
 • Zlepšenie komunikácie s medzinárodnou výskumnou a inovačnou komunitou
 • Zlepšenie informačných tokov medzi európskymi inštitúciami a slovenskými výskumníkmi a inovátormi
 • Podpora a lobing slovenskej účasti na tvorbe európskych výskumných a inovačných politík
 • Zviditeľňovanie slovenského výskumu a vývoja na európskej úrovni
 • Vytvorenie zázemia pre slovenské výskumné a inovačné inštitúcie v Bruseli
 • Identifikácia potenciálnych partnerov a spoluprác
 • Poskytovanie konzultácií pre slovenských výskumníkov

Služby:

Styčná kancelária poskytuje služby v troch oblastiach:

1) Informovanie

 • Poskytovanie cielených a aktuálnych informácií o výzvach a možnostiach financovania výskumu a vývoja z európskych zdrojov, najmä Horizontu 2020, slovenskej výskumnej komunite
 • Monitoring a vyhodnocovanie vývoja politiky EÚ v oblasti výskumu a vývoja
 • Poskytovanie informácií o slovenskom výskume a inováciách

2) Podpora pri príprave výskumných a inovačných projektov

 • Poskytovanie odborných konzultácií k projektom EÚ
 • Poskytovanie cielených informácií o možnostiach zapojenia do medzinárodných konzorcií
 • Poradenstvo pri vyhľadávaní partnerov a zapájaní sa do európskych sietí
 • Poskytovanie logistickej podpory pre stretnutia slovenských výskumníkov s ich partnermi v Bruseli
 • Odporúčanie úspešných príkladov a osvedčených praktík v EÚ ako inšpiráciu a motiváciu pre ďalšie postupy
 • Účasť na podujatiach, aktivitách a rokovaniach v Bruseli a poskytovanie informácií slovenským výskumníkom a stakeholderom
 • Sprostredkovanie kontaktov a stretnutí v európskych inštitúciách a v organizáciách pôsobiacich v Bruseli

3) Propagácia slovenského výskumu a vývoja

 • Propagácia slovenského výskumu, jeho výsledkov a potenciálu v Bruseli
 • Organizácia informačných dní, workshopov, seminárov a konferencií s cieľom zlepšiť informovanosť o slovenskom výskume a inováciách v Bruseli

Poskytnutie priestorov na kontaktné stretnutia:

Styčná kancelária poskytuje slovenským výskumníkom, ako aj výskumníkom pôsobiacim na Slovensku svoje služby bezplatne. Koordináciu činnosti kancelárie zabezpečuje MŠVVaŠ SR.

Andrej Kurucz
vedúci styčnej kancelárie
andrej.kurucz @ cvtisr.sk

 • Programový výbor pre strategické konfigurácie
 • Bezpečné spoločnosti - ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Európa v meniacom sa svete - inkluzívne, inovatívne a reflektívne spoločnosti
 • Inovácie v malých a stredných podnikoch a prístup k rizikovému kapitálu
 • Vesmír
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Spoločné programové iniciatívy
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Veda pre spoločnosť a veda so spoločnosťou
 • ERA-NET Cofund
 • Synergie medzi Horizontom 2020 a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi

Monika Bideau Repčíková
monika.repcikova @ cvtisr.sk

 • Budúce a vznikajúce technológie
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Európske výskumné infraštruktúry (vrátane e-infraštruktúr)
 • Nanotechnológie, pokročilé materiály, pokročilá výroba a spracovanie, biotechnológie
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Euratom
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Európske technologické platformy (ETP)
 • Európske inovačné partnerstvo Poľnohospodárska produktivita a udržateľnosť
 • Európske inovačné partnerstvo Inteligentné mestá a komunity
 • Európske inovačné partnerstvo k vode
 • Marie Sklodowska-Curie akcie
 • Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
 • Inteligentná, zelená a integrovaná doprava
 • Klimatické aktivity, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Európska rada pre výskum
 • Verejno-súkromné partnerstvá
 • Kľúčové podporené technológie
 • Európske inovačné partnerstvo na aktívne a zdravé starnutie
 • Európske inovačné partnerstvo na suroviny a materiály

Brožúry

Publikácie

Výstupy z konferencií