SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Horizont 2020

O programe


Horizont 2020 bol 8. rámcovým programom EÚ pre výskum a inovácie. Program bol implementovaný počas siedmych rokov v období od roku 2014 do roku 2020. Išlo o svojho času najväčší a najvýznamnejší program financujúci projekty z oblasti vedy, výskumu a inovácií v Európskej únii s rozpočtom 77 028,3 mil. eur. V období od roku 2021 do roku 2027 naň plynule nadväzuje 9. rámcový program Horizont Európa.

Horizont 2020 bol finančným nástrojom, ktorým sa implementovala Inovácia v Únii a Stratégia Európa 2020. Plynulo nadviazal na 7. rámcový program pre výskum, technologický vývoj a demonštračné aktivity (2007-2013). Oproti 7. RP však priniesol viacero noviniek a úplne novú štruktúru. Horizont 2020 do seba integroval tri nástroje podporujúce výskum a inovácie v predchádzajúcich obdobiach – 7. RP, Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT) a inovácie v Programe pre konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Z programu Horizont 2020 tak bolo možné získať podporu na celý inovačný cyklus od nápadu až po uplatnenie výrobku alebo služby na trhu.

Cieľom programu bolo aj hlbšie prepojenie medzi výskumom a trhom. Kládol dôraz na rozvoj malých a stredných podnikov a riešenie veľkých spoločenských výziev s cieľom zabezpečiť globálnu konkurencieschopnosť Európy.

Horizont 2020 tvorili tri kľúčové piliere:

1.  Excelentná veda (24 441,1 mil. eur)

2.  Vedúce postavenie v priemysle (17 015,5 mil. eur)

3.  Spoločenské výzvy (29 679 mil. eur)

Program sa okrem základných troch pilierov venoval aj aktivitám:

●  Šírenie excelentnosti a rozširovanie účasti (816,5 mil. eur)

●  Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť (462,2 mil. eur)

●  Európsky inovačný a technologický inštitút – EIT (2 711,4 mil. eur)

●  Spoločné výskumné centrum – JRC (1 902,6 mil. eur)

Súčasťou Horizontu 2020 bol aj program Euratom zameraný na jadrovú energiu a bezpečnosť.

Podpora účasti v programe Horizont 2020


Ak potrebujete podporu v otázkach týkajúcich sa programu Horizont 2020, kontaktujte pracovníkov NCP (National Contact Points – Národné kontaktné body), ktoré sú primárnym kontaktom pre projekty programu Horizont 2020 a programu Horizont Európa.

Služby Styčnej kancelárie SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD) nájdete tu.

Ďalšie informácie nájdete na stránkach ERA Portálu Slovensko.