SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Excelentná veda

Všeobecné informácie

Pilier Excelentná veda podporuje excelentný výskum, vývoj nových a ambicióznych technológii a mobilitu výskumných pracovníkov a špičkové infraštruktúry. Priorita je rozdelená do 4 oblastí:

 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Budúce a vznikajúce technológie (FET)
 • Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)
 • Európske výskumné infraštruktúry

Činnosti v rámci tohto piliera majú za cieľ posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne v EÚ a konsolidovať Európsky výskumný priestor tak, aby výskum a inovácie v rámci únie boli konkurencieschopnejšie i v globálnom meradle.

Nástroje a programy, ktoré zaznamenali mimoriadny záujem v predchádzajúcich obdobiach, sú v rokoch 2014 až 2020 ešte posilnené. Celkový rozpočet prvého pilieru – Excelentná veda je viac ako 24,441 mld. Eur. Výskum a inovácie budú v oblasti „Excelentná veda“ podporované v štyroch tematických oblastiach. Z nich sú všetky buď ako samostatné špecifické programy alebo ako tematické oblasti, prípadne výzvy. Tieto tematické oblasti sa objavili už v predchádzajúcom období.

Cieľom prvého pilieru je posilniť a rozšíriť excelentnosť vedeckej základne v EÚ a podporiť budovanie európskeho výskumného priestoru. V rámci prvého pilieru je možné získať podporu v štyroch tematických oblastiach:

 • Európska rada pre výskum (ERC) – podpora excelentného výskumu na hraniciach poznania.
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET) – podpora intersektorálne spolupráce na radikálne nových a vysoko rizikových myšlienkach vo vznikajúcich oblastiach vedy a techniky.
 • Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA) – podpora odbornej prípravy, výmeny vedomostí, pracovných príležitostí a mobility výskumných pracovníkov, a to tak na cezhraničnej, ako aj medzisektorovej báze.
 • Európske výskumné infraštruktúry (ERI) – podpora budovania a prevádzky excelentných európskych výskumných infraštruktúr.

Európska rada pre výskum (ERC)


Najvyšší progres v oblasti rozpočtu zaznamenala Európska rada pre výskum (European Research Council – ERC). Pôjde o najväčšiu oblasť v pilieri Excelentná veda, pričom priamo nadväzuje na špecifický program Myšlienky, ktorý sa v 7. rámcovom programe stretol s mimoriadnym záujmom vedcov. V Horizonte 2020 by okrem takmer dvojnásobného rozpočtu nemalo prísť k väčším zmenám. ERC v uplynulom období priniesol do rámcových programov dva nové prvky – podporu základného výskumu, často na hraniciach poznania a program, ktorý je manažovaný samotnými vedcami a nie úradníkmi. Naďalej bude možné uchádzať sa o podporu výskumu bez tematických priorít, pričom rozhodovať bude len excelentnosť vedca, respektíve jeho tímu a excelentnosť jeho výskumného zámeru. Zvláštny dôraz sa bude klásť na interdisciplinaritu a na vznikajúce a rýchlo sa rozvíjajúce vedecké oblasti. Podporu budú môcť naďalej získať výskumníci, ktorí sú na začiatku vlastnej individuálnej kariéry, ako aj skúsení vedci, ktorí už disponujú vlastným vedeckým tímom. Celý proces implementácie projektov by mal byť čo najjednoduchší, aby čo najmenej administratívne zaťažoval vedcov. Tak ako doteraz, celý program bude riadiť vedecká rada ERC zložená z nezávislých vedcov.

Celkový rozpočet v Horizonte 2020 je 13,094 mld. Eur.

ERC je jednou z mála častí, v ktorej si tému výskumu určuje samotný výskumník. Na rozdiel od väčšiny ostatných častí nie je potrebné mať konzorcium inštitúcií, ale projekt získava jednotlivec (primary investigator) a jeho kolektív. V ERC je možné získať podporu na 5 typov grantov:

 • ERC Starting Grant – podpora výskumníkov, ktorí preukážu potenciál a schopnosť samostatnej práce v oblasti výskumu. Granty sú určené pre výskumníkov od 2 do 7 rokov po ukončení PhD. Výška grantu môže dosiahnuť 1,5 mil. Eur (v niektorých prípadoch až 2 mil. Eur).
 • ERC Consolidator Grant – podpora výskumníkov, ktorí sú v rozvoji svojej kariéry a majú potenciál riadiť vlastný výskumný tím. Granty sú určené vedcom od 7 do 12 rokov po skončení PhD. Celková výška grantu môže byt do 2 mil. Eur (v niektorých prípadoch až 2,75 mil. Eur).
 • ERC Advanced Grant – podpora je určená výskumníkom, ktorí sú lídrami vo svojom odbore. Pri tomto type grantov neexistuje obmedzenie v čase od ukončenia PhD. Výšky grantov môžu dosiahnuť 2,5 mil.Eur (v niektorých prípadoch 3,5 mil. Eur).
 • Proof of Concept – podpora pre držiteľov ERC grantov s cieľom podporiť výskum inovačného potenciálu, ktorý môže výsledok ERC grantu obsahovať. Výška príspevku EÚ môže byt 150 000 Eur na 18 mesiacov.
 • Synergy Grants – podpora malých skupín hlavných riešiteľov a ich tímov pri vzájomnej spolupráci. Tento typ projektov je určený pre 2 až 4 hlavných riešiteľov. Projekty musia byť založené na multidisciplinárnom prístupe. Výška grantov môže dosiahnuť 15 mil. Eur na 6 rokov.

Webstránka ERC

Budúce a vznikajúce technológie – FET


Cieľom programu Future and Emerging Technologies (FET) je napomôcť európskej vede dosiahnuť konkurenčnú výhodu prostredníctvom včasného zachytenia budúceho potenciálu nových a prevratných technológii. Skoré rozpoznanie tohto technologického potenciálu má položiť nový základ pre európsku konkurencieschopnosť a rast a tým v následných desaťročiach podnietiť zmeny v spoločnosti.

Pre úspešnosť poslania FET programu je dôležité, aby bol zameraný na výskumné aktivity, ktoré presahujú rámec dnešných vedeckých postupov. Práve osvojením si a uplatnením nových a vizionárskych prístupov sa má otvoriť cesta k novým technológiám.

V programe sa predpokladá najmä financovanie interdisciplinárnej spolupráce pri hľadaní nezvyčajných a doposiaľ neaplikovaných prierezových aktivít rôznych vedeckých a technických disciplín.

Napĺňanie FET programu pozostáva z troch hlavných línii:

1. FET Open
Má podporovať prepojenie vedy a technológií ešte v rannej fáze vzniku nápadu. Týmto sa predpokladá vytvorenie portfólia projektov, ktoré môžu viesť k objaveniu nových technologických možností postavených na prielomových vedeckých disciplínach, netradičnej spolupráce, alebo nových výskumných a inovačných prístupoch. Veľkost rozpočtu pre časť FET Open predstavuje 40% z celkového rozpočtu FET programu v rámci Horizontu 2020.

2. FET Proactive
Podporou novovznikajúcich výskumných tém a technológií a okolo nich vznikajúcich komunít, sa snaží vytvoriť kritickú masu vzájomne prepojených projektov, ktoré by mohli vytvoriť európsky vedomostný fond znalostí a excelentnosti. FET Proactive chce vyhľadávať tieto nové témy, ktoré ešte nie sú v strede záujmu priemyselného vývoja a budovať pre ne interdisciplinárne výskumné komunity. Aktuálny pracovný program pre FET Proactive podporuje tri témy H2020-FETPROACT, ktoré vzišli z bottom-up konzultácie:

  –  Global Systems Science (GSS),

  –  ‚Knowing, doing and being: cognition beyond problem solving‘,

  –  ‚Quantum Simulation‘.

Štvrtá podporovaná téma H2020-FETHPC je venovaná HPC (High Performance Computing) v kontexte HPC PPP ETP4HPC.

3. FET Flagship
Ide o rozsiahlu iniciatívu, do ktorej sú zapojené stovky excelentných európskych pracovísk. Za svoj cieľ si kladie vyriešiť ambiciózne vedecké a technologické výzvy. Prostredníctvom výzvy H2020-FETFLAG sú v súčasnom pracovnom programe 2018 – 2020 podporované dve klúčové oblasti:

  –  Graphen flagship,

  –  Human Brain Project (HBP).

Predpokladaný rozpočet na podporu týchto flagship iniciatív je 1 mld. Eur, počas desaťročného obdobia.

Hlavné stránky a pracovný program 2018 – 2020 pre Budúce a vznikajúce technológie.

Akcie Marie Sklodowska-Curie (MSCA)

Akcie Marie Sklodowska – Curieje integrovaný program, ktorý spája výskum a inovácie, reaguje na hospodársku krízu investovaním do budúcich pracovných miest a ekonomického rastu. Venuje sa tiež obavám ľudí o ich bezpečnosť a životné prostredie a posilňuje globálne postavenie EÚ v oblasti výskumu, inovácií a technológií.

MSCA spadá pod prvý pilier Excelentná veda a celkovo je pre výzvy v tejto oblasti vyčlenených 6,162 mil Eur na obdobie rokov 2014-2020, čo tvorí 8% z celkového rozpočtu Horizontu 2020. V rámci MSCA sa kladie dôraz najmä na profesijné zručnosti pre inovácie, na medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu (mobilitu medzi priemyselnou a akademickou sférou), a to vo všetkých fázach vedecko-výskumnej kariéry. Podporujú všetky vedné odbory a žiadatelia o granty sú rozdeľovaní podla dĺžky svojej výskumnej praxe na dve skupiny: začínajúci výskumní pracovníci, ktorí nemajú kvalifikáciu PhD a ich výskumná prax je kratšia ako 4 roky a skúsení výskumní pracovníci, ktorí majú za sebou aspoň 4 roky výskumnej praxe alebo kvalifikáciu PhD.

Novinkou MSCA v H2020 oproti FP7 je prenositeľnosť grantov u individuálnych vedecko-výskumných projektov.

Hlavné ciele MSCA sú:

 1. zabezpečenie optimálneho rozvoja a dynamiky využitia intelektuálneho kapitálu Európy
 2. vytváranie nových zručností, znalostí a inovácií
 3. rozvíjanie medzinárodne konkurencieschopnej výskumnej kariéry pre najperspektívnejších výskumníkov

Typy MSCA:

1.  Inovačné tréningové siete
 (Innovative Training Networks – ITN): ITN sú určené na posilňovanie odborného rastu začínajúcich výskumníkov a Phd. študentov. Ponúkajú doktorandskú a počiatocnú odbornú prípravu výskumníkov navrhnutú medzinárodnými sieťami organizácií z verejného a súkromného sektora. Výskumné tréningové programy poskytujú skúsenosti mimo akademického sektora a tým podporujú inovácie a zamestnateľské zručnosti. Na programe sa môžu zúčastniť aj organizácie mimo Európy, ako ďalší partneri umožňujúci PhD. kandidátom získať, v priebehu svojho vzdelávania, skúsenosti mimo Európy.

2.  Individuálne štipendiá (Individual Fellowships – IF): Individuálne štipendiá podporujú mobilitu výskumníkov v rámci Európy i mimo nej a napomáhajú prilákať najlepších zahraničných výskumníkov do EÚ z nečlenských krajín EÚ. Grant sa zvyčajne vzťahuje na obdobie dvoch rokov a zahŕňa v sebe plat pre výskumníka, príspevok na mobilitu, výskumné náklady a režíjné náklady hostiteľskej inštitúcie. Program má za cieľ rozvíjať zručnosti vynikajúcich výskumníkov cez medzinárodnú a medzisektorovú mobilitu. Žiadatel o grant môže byť dočasne vyslaný aj do tretej krajiny s podmienkou návratu do hosťujúcej inštitúcie v Európe po uplynutí 12 mesiacov. Financovanie je v tomto type akcie možné až do výšky 100% oprávnených nákladov.

3.  Medzinárodná a medzisektorová spolupráca prostredníctvom medzinárodných a medzisektorových výmenných pobytov (Research and Innovation Staff Exchange – RISE). V tomto type akcií ide o krátkodobé pobyty a výmeny pracovníkov v dĺžke 1 až 12 mesiacov na všetkých kariérnych pozíciách v rámci spoločného výskumného projektu. Program je otvorený partnerstvám univerzít, vedeckým inštitúciám a neakademickým organizáciám v Európe, ako aj mimo nej.

4.  Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov (Co-funding of regional, national and international programmes – COFUND). Program podporuje excelentnosť v odbornej príprave výskumníkov, mobilitu a rozvoj kariéry. Slúži na financovanie už prebiehajúcich, alebo existujúcich doktorandských alebo štipendijných programov, ktoré sú realizované na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni. Financovanie v rámci tohto typu akcií je do výšky 50% oprávnených nákladov.

Kto sa môže MSCA zúčastniť?

Podnikateľský a neakademický sektor, t.j. akýkolvek socio-ekonomický subjekt, ktorý nespadá pod definíciu akademického sektora (priemysel, malé a stredné podniky, iní socio-ekonomickí aktéri, a pod.)

Akademický sektor, tj. verejná, alebo súkromná vysokoškolská inštitúcia s udelenou akademickou hodnosťou; verejné alebo súkromné neziskové výskumné organizácie, medzinárodná európska záujmová organizácia a pod.

Európska noc výskumníkov (EUROPEAN RESEARCHERS‘ NIGHT)

Európska noc výskumníkov je celo-európska verejná udalosť, ktorá má podnietiť záujem o výskum, špeciálne medzi mladými ludmi. Aktivity sú zamerané pre verejnosť a môžu mať rozdielnu formu, či už v podobe rôznych experimentov, vedeckých show, debát, súťaží alebo kvízov. EUROPEAN RESEARCHERS‘ NIGHT sa koná každý rok zvyčajne v posledný piatok v mesiaci september.


Európske výskumné infraštruktúry

Najmenšou z tematických oblastí v prvom pilieri sú Európske výskumné infraštruktúry. Tie boli podporované aj v rámci 7. rámcového programu v špecifickom programe Kapacity. Ide prakticky o jeden z mála nástrojov na podporu budovania kapacít, ktorý Horizont 2020 obsahuje. Väčšina ostatných bola presunutá do oblasti politík kohézie. Cieľom tejto oblasti je vytváranie výskumnej infraštruktúry svetovej úrovne. Projekty by mali uľahčiť a podporiť prípravu, implementáciu, udržateľnosť a efektívne využívanie výskumných infraštruktúr, ktoré boli identifikované v ESFRI Road Map, ale aj ostatných európskych infraštruktúr, ktoré majú svetovú úroveň.

Snahou je tiež otvoriť všetkým európskym výskumníkom národné infraštruktúry, a tým zvýšiť ich využiteľnosť. Okrem veľkých infraštruktúr budú podporené aj e-infraštruktúry, ktoré budú prepájať jednotlivých účastníkov prostredníctvom sietí výskumných organizácií (napr. GÉANT). Podporu by mali získať infraštruktúry vo všetkých fázach svojho budovania (analýzy, štúdie realizovatelnosti, finančné a právne otázky, manažment, atd.). Z tohto programu sa však nebude podporovať budovanie samotnej infraštruktúry, alebo nákup laboratórneho vybavenia. Tieto náklady môžu byť financované zo štrukturálnych fondov EÚ.

Implementácia bude prebiehať prostredníctvom troch opatrení:

 • Rozvoj európskych výskumných infraštruktúr do roku 2020 a neskôr
 • Podpora inovačného potenciálu výskumných infraštruktúr a ich ľudských zdrojov
 • Posilňovanie európskej politiky v oblasti výskumných infraštruktúr a medzinárodnej spolupráce

Pracovný program 2018 – 2020 pre Európske výskumné infraštruktúry.