SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

EURATOM

Zmluva EURATOM (European Atomic Energy Community) bola vytvorená, aby napomáhala koordinovať výskumné programy členských krajín v oblasti mierového využívania jadrovej energie. V súčasnosti tvorí jeden z rámcov pre zdieľanie poznatkov, infraštruktúr a financovania jadrovej energie. Zaisťuje bezpečnosť dodávok jadrovej energie prostredníctvom centralizovaného monitorovacieho systému.

Keďže jej hlavným cieľom je aj spájanie jadrového priemyslu členských krajín, spadajú do jej pôsobnosti tie subjekty (členské krajiny, verejnoprávne a súkromné inštitúcie, podniky a fyzické osoby), ktoré vykonávajú svoju činnosť, alebo jej určitú časť, v niektorej z oblastí, ktoré zmluva upravuje. Teda oblasti špeciálnych štiepnych materiálov, surovín a rúd, z ktorých sa tieto suroviny získavajú. Právomoci zmluvy EURATOM sú výhradne len v oblasti používania civilnej a mierovej jadrovej energie.

Medzi špecifické poslania EUROATOM-u patria:

  • rozvoj výskumu a zabezpečovanie šírenia technických poznatkov,
  • vypracovávanie a zabezpečovanie používania jednotných bezpečnostných štandardov na ochranu pracovníkov a obyvateľstva,
  • zjednodušenie prístupu k investíciám a zabezpečovanie vybudovania základných zariadení nevyhnutných pre rozvoj jadrovej energetiky v EÚ,
  • dohliadať nad pravidelnosťou a rovnomernosťou v zásobovaní užívateľov rúd a jadrových palív v EÚ,
  • garantovať, aby jadrový materiál nebol zneužitý k iným účelom, predovšetkým k vojenským,
  • výkon vlastníckeho práva ku špecifickým štiepnym materiálom, ktoré mu bolo prisúdené,
  • prispievať k pokroku v mierovom využití jadrovej energie v spolupráci s tretími krajinami a medzinárodnými organizáciami,
  • zriaďovanie spoločných podnikov.

Euratom je v rámci programu Horizont 2020 doplnkový výskumný program pre oblasť jadrového výskumu a odbornej prípravy. Jeho úlohou je bezpečným a efektívnym spôsobom prispievať k dlhodobému plánu dekarbonizácie energetického systému. Ako taký svojími výsledkami posilňuje tri dôležité priority Horizontu 2020: excelentnú vedu, vedúce postavenie v priemysle a spoločenské výzvy.

Tažiskom EURATOM-u sú dve oblasti:

  • štiepenie jadier a radiačná ochrana,
  • rozvoj magneticky držanej jadrovej fúzie ako zdroja energie.

Odkaz na hlavné stránky a pracovný program 2019 – 2020 pre EURATOM