SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zverejnenie výsledkov European Innovation Scoreboard 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
graph: European Innovation Scoreboard 2020

Dňa 23. júna 2020 zverejnila Európska komisia výsledky hodnotenia European Innovation Scoreboard 2020, ktoré predstavuje celkový výkon EÚ v oblasti inovácií za rok 2019. Hodnotenie sa vypracúva každoročne.

Výsledky hodnotenia ukazujú, že inovačný výkon EÚ sa naďalej zvyšuje a už druhý rok predstihol Spojené štáty. Na druhej strane potrebuje EÚ vyvinúť viac úsilia, aby sa vyrovnala globálnym inovačným lídrom, ako je Južná Kórea, Austrália a Japonsko.

Štúdia zdôrazňuje príležitosti pre lepšiu koordináciu inovačných politík v EÚ, pomáha Európe zlepšiť jej globálnu konkurencieschopnosť a posilniť kľúčovú úlohu, ktorú inovácie hrajú v boji proti pandémii koronavírusu.

Kľúčové zistenia:

V rámci EÚ sa inovačná výkonnosť naďalej stabilným tempom zvyšuje. Už niekoľko rokov sa výkonnosť členských štátov EÚ zbližuje, čo sa ukazuje ako pokračujúci trend.

 • Tohtoročné hodnotenie je ovplyvnené vystúpením Spojeného kráľovstva z EÚ, ktoré malo mierny vplyv na priemernú inovačnú výkonnosť EÚ, ale neovplyvnilo to relatívnu výkonnosť členských štátov v porovnaní s celosvetovou výkonnosťou EÚ.
 • Švédsko je aj naďalej lídrom EÚ v oblasti inovácií, za ktorým nasleduje Fínsko, Dánsko a Holandsko. Tento rok sa Luxembursko (predtým silný inovátor) pripája k skupine inovačných lídrov, zatiaľ čo Portugalsko (predtým mierny inovátor) sa pripája k skupine silných inovátorov.
 • Inovačná výkonnosť EÚ sa od roku 2012 zvýšila v priemere o 8,9 %. Od roku 2012 sa inovačná výkonnosť zvýšila v 24 krajinách EÚ, a to najviac v Litve, na Malte, v Lotyšsku, Portugalsku a Grécku.
 • Na celosvetovej úrovni EÚ už druhý rok predstihla Spojené štáty. EÚ má naďalej vedúce postavenie v porovnaní so Spojenými štátmi, Čínou, Brazíliou, Ruskom, Južnou Afrikou a Indiou. Naopak, od roku 2012 sa zvýšila výkonnostná priepasť EÚ s Južnou Kóreou, Austráliou a Japonskom, zatiaľ čo vedúce postavenie EÚ v porovnaní so Spojenými štátmi, Čínou, Brazíliou, Ruskom a Južnou Afrikou sa znížilo. Čína dosiahla najväčšiu mieru rastu inovačnej výkonnosti medzi hlavnými konkurentmi EÚ od roku 2012, pričom oproti EÚ stúpla viac ako päťnásobne.
 • Vo vybraných oblastiach inovácií sú lídrami EÚ: Švédsko – ľudské zdroje; Luxembursko – atraktívne výskumné systémy a duševné aktíva; Dánsko – prostredie priaznivé pre inovácie a financovanie a podpora; Nemecko – firemné investície; Portugalsko – inovácie v malých a stredných podnikoch; Rakúsko – prepojenia a spolupráca; Írsko – vplyv na zamestnanosť a vplyv predaja.

Kľúčové zistenia pre Slovensko:

 • Slovensko naďalej zostáva zaradené v kategórii miernych inovátorov.
 • Vplyv na zamestnanosťvplyv predaja sú v slovenskom prostredí najsilnejšími inovačnými aspektmi, kde sa Slovensko nachádza nad priemerom EÚ.
 • Slovensko dosahuje veľmi silné výsledky z hľadiska zamestnanosti v rýchlo rastúcich firmách v oblasti inovácií, predaja nových inovatívnych produktov, exportu stredne a vysoko technologických produktov, ako aj počtu nových držiteľov doktorandského titulu.
 • Najnižšie výsledky dosahuje Slovensko z hľadiska financií a podpory, inovátorovduševných aktív. Celkovo sú v slovenskom prostredí kritickými záležitosťami podiel výdavkov rizikového kapitálu, výdavky súkromného sektoru na výskum a vývoj, celoživotné vzdelávaniepodnikateľská činnosť zameraná na príležitosti.

Samostatnú správu o Slovensku si môžete stiahnuť tu.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií: