SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Závery Rady EÚ o využití obnovy po kríze na dynamizáciu európskeho priemyslu

Aktualita

Oblasti
 • Iné

Dňa 16. novembra 2020 prijala Rada EÚ závery, ako možno využiť zotavovanie sa z krízy spôsobenej ochorením COVID-19 ako páku pre dynamickejší, odolnejší a konkurencieschopnejší európsky priemysel.

Rada v týchto záveroch zdôrazňuje, že na zvládnutie rýchlej, udržateľnej a inkluzívnej hospodárskej obnovy a vytvorenie dlhodobej udržateľnej budúcnosti pre priemysel EÚ, ktorý je najviac postihnutý pandémiou COVID-19, je potrebná európska solidarita.

Opätovne zdôrazňuje, že zelená a digitálna transformácia a obnova hospodárstva EÚ by mali byť spravodlivé a mali by vychádzať zo zásad konkurencieschopnosti, integrácie jednotného trhu, udržateľnosti, súdržnosti, inkluzívnosti, obehovosti, ochrany životného prostredia, solidarity a dodržiavania sociálnych noriem.

Potvrdzuje dôležitosť dosiahnutia strategickej autonómnosti pri súčasnom zachovaní otvoreného hospodárstva v najcitlivejších priemyselných ekosystémoch a konkrétnych oblastiach, ako sú zdravie, obranný priemysel, vesmír, digitalizácia, energetika a kritické suroviny.

Podľa Rady musí byť odpoveďou na hospodárske dôsledky krízy COVID-19 a rastúcej medzinárodnej konkurencie posilnená a užšia európska spolupráca a integrácia, ktorá povedie k vytvoreniu udržateľného, ​​atraktívneho a konkurenčného podnikateľského prostredia.

Takéto podnikateľské prostredie by sa malo vyznačovať týmito vlastnosťami:

 • plne funkčný, prehĺbený a posilnený jednotný trh, a to aj v sektore služieb,
 • skutočne rovnaké podmienky pre európske podniky, aby mohli súťažiť na vnútornom trhu a na medzinárodnej úrovni v globálnych hodnotových reťazcoch,
 • bezpečná, odolná a interoperabilná dátová infraštruktúra a komunikačné siete svetovej úrovne,
 • zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností a rekvalifikácia, odborná príprava a zamestnateľnosť pracovníkov,
 • dobre fungujúci európsky systém normalizácie,
 • vedúce postavenie EÚ v oblasti technológií,
 • inteligentná špecializácia,
 • udržateľnosť,
 • posilnené európske hodnotové reťazce a
 • bezpečnosť dodávok surovín v Európe.

S cieľom monitorovať vývoj v tejto oblasti Rada vyzýva Komisiu, aby do konca marca 2021 definovala kľúčové ukazovatele výkonnosti na monitorovanie priemyselnej stratégie a konkurencieschopnosti.

Európska komisia sa tiež vyzýva, aby pred zasadnutím Európskej rady v marci 2021 predložila aktualizáciu svojej novej priemyselnej stratégie.

Viac informácií: