SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Závery Európskej rady z októbrového zasadnutia

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Okrem týchto dvoch hlavných bodov programu sa na zasadnutí rozoberali hodpodárske otázky, ale tiež ebola a pomoc zo strany EÚ postihnutým regiónom, otázka Ukrajiny , či nadchádzajúce parlamentné voľby v Moldavskej republike.

Celkové znenie prijatých záverov je možné si prečítať TU.

Deň pred zasadnutím sa uskutočnilo aj koordinačné stretnutie krajín V4, na ktorom sa ukázalo ako je medzi krajinami prospešná spolupráca, keďže krajiny V4 majú podobné stanoviská a priority. Témy, ktoré boli predmetom summitu, rezonovali aj na koordinačnom stretnutí.