SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Zápis zo zasadnutia pracovnej skupiny IGLO pre regionálne politiky

Aktualita

Oblasti
 • Horizont Európa
 • Iné
IGLO LOGO

Dňa 7. októbra 2020 sa uskutočnilo zasadnutie pracovnej skupiny IGLO pre regionálne politiky venované téme synergií medzi programom Horizon Europe a európskymi štrukturálnymi a investičnými fondami (EŠIF), konkrétne Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF).

Pozvanou rečníčkou bola Denisa Perrin z oddelenia Smart and Sustainable Growth (REGIO.DDG.G.1) Generálneho riaditeľstva EK pre regionálnu a mestskú politiku (GR REGIO).

Kontext

Výskum a inovácie sú hnacím motorom hospodárskej produktivity EÚ. V súčasnosti sú až 2/3 celkovej produktivity európskej ekonomiky tvorené práve výskumno-inovačnými činnosťami. EÚ je svetovým lídrom v oblasti vedeckej excelentnosti, pričom stojí za 10% svetovo najčastejšie citovaných vedeckých publikácií (údaj z roku 2016). Jednou z najväčších výziev európskeho výskumu je, že v porovnaní s ostatnými svetovými lídrami vo výskume a inováciách nedokážeme vždy efektívne preniesť excelentné vedecké výsledky do inovácií určených pre uvedenie na trh a tým priamo prispievať k ekonomickému rastu. Výzvou, ktorá priamo súvisí s prenosom inovácií na trh je aj vysoká koncentrácia výskumno-inovačných aktivít v určitých európskych regiónoch. Iba 10% územia EÚ stojí za 50% celkových investícií do výskumu a inovácií v EÚ. To znamená, že rozloženie výskumno-inovačných činností je v EÚ nerovnomerné, čo vystihuje pojem inovačná medzera.

Počas stretnutia Denisa Perrin vysvetľovala dôležitosť synergií medzi Európskym fondom regionálneho rozvoja (ERDF), ktorý je jedným z fondov EŠIF, a výskumnou politikou EÚ realizovanou prostredníctvom programu Horizon Europe. Synergie a prieniky medzi oboma nástrojmi sú dôležité pre maximalizáciu kvality, kvantity a vplyvu výskumno-inovačných aktivít a pre zabezpečenie udržateľného sociologického, ekonomického a environmentálneho rastu v celej EÚ.

Program Horizon Europe sa zameriava na podporu excelentnej vedy a prelomových inovácií bez ohľadu na to, kde sa tento výskum vykonáva alebo z akého štátu výskumník pochádza. EŠIF patria medzi nástroje politiky súdržnosti EÚ. Dbajú na regionálny aspekt a podporujú ekonomickú transformáciu regiónov na základe stratégií inteligentnej špecializácie. Príjemcovia finančných prostriedkov v rámci politiky súdržnosti sú zväčša regióny, ktoré sú menej výkonné vo výskumno-inovačných aktivitách a preto často nedosahujú úroveň potrebnú na uchádzanie sa o financovanie z programu Horizon Europe. Zatiaľ čo program Horizon Europe patrí medzi priamo riadené programy EÚ, EŠIF sú spravované priamo na národnej alebo regionálnej úrovni.

Priority budúceho Európskeho fondu pre regionálny rozvoj (ERDF):

 1. Inteligentnejšia Európa (zameranie na na inovácie, digitalizáciu, hospodársku transformáciu a podporu MSP);
 2. Ekologickejšia a menej uhlíková Európa (transformácia energie, podpora obnoviteľných zdrojov energie, opatrenia na dosiahnutie cieľov v oblasti klímy);
 3. Prepojenejšia Európa (strategická doprava a digitálne siete);
 4. Sociálna Európa (vykonávanie európskeho piliera sociálnych práv; podpora zamestnanosti a vytvárania kvalitných pracovných miest, vzdelávania, zručností, inklúzie a spravodlivého prístupu k zdravotnej starostlivosti);
 5. Európa bližšie k občanom (podpora lokálne vytváraných stratégií rozvoja ako aj udržateľného rozvoja miest).

Inovačné aktivity budú spadať pod prioritu A: Inteligentnejšia Európa, ktorá predpokladá vývoj riešení, technologický transfer a budovanie priemyselných kapacít. Pomocou ostatných priorít sa budú dostupné inovácie zavádzať do praxe.

Hlavnými cieľmi v rámci priority Inteligentnejšia Európa bude: (i) posilňovanie výskumných a inovačných kapacít a využívanie pokročilých technológií; (ii) využívanie výhod vyplývajúcich z digitalizácie; (iii) posilnenie hospodárskeho rastu a konkurencieschopnosti MSP; (iv) rozvoj zručností pre inteligentnú špecializáciu, transformáciu priemyslu a podnikania.

Vytváranie synergií medzi ERDF a programom Horizon Europe

Definovanie synergií medzi oboma nástrojmi je súčasťou procesu strategického plánovania. Kľúčovú úlohu v optimálnom fungovaní týchto synergií bude hrať správne nastavená stratégia inteligentnej špecializácie (S3).

Konkrétne možnosti synergií na finančnej úrovni sú nasledovné:

 1. Sekvenčné financovanie umožňuje novým projektom stavať na výsledkoch predchádzajúceho financovania z prostriedkov EÚ.
 2. Alternatívne financovanie umožňuje napr. rozšírené možnosti získania známky excelentnosti (Seal of Excellence), zjednodušené podmienky a rozšírené možnosti ako zosúladiť financovanie z ERDF s podmienkami programu Horizon Europe. Projekty vybrané v rámci Horizon Europe, ktoré získali známku excelentnosti, môžu získať podporu priamo z ERDF, ak sú tieto operácie v súlade s cieľmi programu ERDF. Alternatívne financovanie bude možné využiť aj pre 12 ďalších priamo riadených programov EÚ (Digitálna Európa, Single Market Programme, LIFE, Kreatívna Európa, Obranný fond, CEF2, Rights & Values Programme, EURATOM a ďalšie).
 3. Transfer do výšky 5% z fondov politiky súdržnosti na priamo/nepriamo riadené fondy EÚ, príp. so zdieľaným riadením, vrátane programu Horizon Europe. V prípade uskutočnenia transferu sa uplatňujú pravidlá programu, ktorý daný transfer prijal. Celkovo je pre možnosť transferu  navrhnutých 10 programov EÚ (Digitálna Európa, Single Market Programme, InvestEU, Kreatívna Európa, Erasmus+, Vesmírny program, Rights & Values Programme, CEF2). Členský štát by tak navýšil počet projektov, ktoré budú financované z programu Horizon Europe (príp. iných). Zatiaľ však nie je špecifikované, akým spôsobom bude zaručené, že sa presunuté prostriedky využijú v prospech daného štátu a aký bude postup v prípade nevyčerpania týchto prostriedkov. Rovnako je otázne, či bude možné takýmto spôsobom podporiť len projekty s jediným príjemcom (v Horizon Europe ERC, EIC, niektoré akcie MSCA), alebo či bude možné nájsť mechanizmus aj pre kolaboratívne projekty.
 4. Kumulatívne financovanie predstavuje spoločné financovanie projektov kombinujúcich Horizon Europe a ERDF na pomernom základe, pričom každá politika uplatňuje svoje vlastné pravidlá.

Možnosti synergií na úrovni riadenia:

 • riadiace orgány budú môcť ustanoviť právne subjekty implementujúce program Horizon Europe (napr. spoločný podnik) ako sprostredkovateľov pre implementáciu alternatívneho alebo kumulatívneho financovania podľa pravidiel ERDF.

ERDF bude možné v programovom období 2021 – 2027 využiť ako národný príspevok pre vstup do európskych partnerstiev. Financovanie národného príspevku z ERDF je podmienené tým, že tento transfer musí byť v súlade s prioritami S3. V tomto prípade musia riadiace orgány pri príprave operačného programu uviesť, že plánujú transfer financií do vybraného partnerstva a právny subjekt implementujúci dané partnerstvo označiť ako sprostredkovateľa. Cieľom je uľahčiť koordináciu a synchronizáciu financií z Horizon Europe, ERDF a národných zdrojov.

Prezentáciu zo zasadnutia si môžete stiahnuť tu.