SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na poskytnutie spätnej väzby k budúcej výzve zameranej na napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody

Aktualita

Európska komisia otvorí v septembri 2020 výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal).

Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.

Čo je cieľom výzvy:

Výzva zmobilizuje výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivý a udržateľný spoločenský prechod s cieľom nikoho z tohto transformačného procesu nevynechať.

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky pomerne rýchlo a ukážu, ako môžu výskum a inovácie poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskej zelenej dohody.

To je dôvod, prečo výzva podporí:

  • Pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovačné výrobky;
  • Inovácie v záujme lepšieho riadenia ekologického a digitálneho prechodu;
  • Inovácie v sociálnej oblasti a hodnotovom reťazci.

Okrem technologického rozvoja a demonštračných činností táto výzva podporuje experimentovanie a sociálne inovácie na nové spôsoby zapojenia občianskej spoločnosti a posilnenia postavenia občanov.

Pokiaľ ide o súčasnú pandémiu, výzva prispeje k ekologickej a digitálnej obnove a k zvýšeniu spoločenskej odolnosti, napríklad v poľnohospodárstve, zrýchľovaní biodiverzity obnoviteľných zdrojov energie, čistej doprave a modernizácii smerom k čistému a obehovému priemyslu.

Ako je táto výzva členená?

Výzva sa skladá z 11 oblastí:

  • Osem tematických oblastí odráža osem kľúčových pracovných prúdov Európskej zelenej dohody. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zaoberá výzvami načrtnutými v príslušnom prúde. Témy sa zameriavajú na špecifické technologické a spoločenské inovácie s vysokým dosahom, ktoré môžu pomôcť relatívne rýchlo napredovať v trvalo udržateľnom prechode.
  • Tri horizontálne oblasti (posilnenie vedomostí; posilnenie postavenia občanov a medzinárodná spolupráca) adresujú osem tematických oblastí prierezovo a ponúkajú dlhodobejšiu perspektívu pri dosahovaní transformácií stanovených v Európskej zelenej dohode.

Ako sa môžem zapojiť?

Môžete pomôcť formovať výzvu tak, že sa zúčastníte prieskumov pre každú oblasť:

*Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Prezentácia návrhov tém a možnosť poskytnúť zainteresovaným stranám spätnú väzbu za žiadnych okolností nezaväzujú Európsku komisiu pri konečnom formulovaní tém výzvy. Text záväznej výzvy bude uverejnený v nadväznosti na formálne rozhodnutie Európskej komisie na portáli Funding & Tenders.

Súvislosti

Boj proti zmene klímy a dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe do roku 2050 sú jednou z hlavných priorít Európskej komisie.

Na podporu tejto priority Komisia posilňuje výskum a inovácie súvisiace s napĺňaním cieľov Európskej zelenej dohody prostredníctvom tejto osobitnej výzvy na predkladanie návrhov v rámci súčasného rámcového programu pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

Ďalšie výskumné a inovačné iniciatívy sa budú financovať v rámci budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

Viac informácií: