SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výzva na poskytnutie spätnej väzby k budúcej výzve zameranej na napĺňanie cieľov Európskej zelenej dohody

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia otvorí v septembri 2020 výzvu označenú ako European Green Deal, ktorá poskytne prostriedky vo výške 1 miliardy EUR na projekty napĺňajúce ciele Európskej zelenej dohody (EU Green Deal).

Komisia teraz vyzýva všetky zainteresované strany, aby poskytli svoju spätnú väzbu k podobe budúcej výzvy.

Čo je cieľom výzvy:

Výzva zmobilizuje výskum a inovácie s cieľom podporiť spravodlivý a udržateľný spoločenský prechod s cieľom nikoho z tohto transformačného procesu nevynechať.

Očakáva sa, že projekty prinesú hmatateľné a viditeľné výsledky pomerne rýchlo a ukážu, ako môžu výskum a inovácie poskytnúť konkrétne riešenia pre hlavné priority Európskej zelenej dohody.

To je dôvod, prečo výzva podporí:

 • Pilotné aplikácie, demonštračné projekty a inovačné výrobky;
 • Inovácie v záujme lepšieho riadenia ekologického a digitálneho prechodu;
 • Inovácie v sociálnej oblasti a hodnotovom reťazci.

Okrem technologického rozvoja a demonštračných činností táto výzva podporuje experimentovanie a sociálne inovácie na nové spôsoby zapojenia občianskej spoločnosti a posilnenia postavenia občanov.

Pokiaľ ide o súčasnú pandémiu, výzva prispeje k ekologickej a digitálnej obnove a k zvýšeniu spoločenskej odolnosti, napríklad v poľnohospodárstve, zrýchľovaní biodiverzity obnoviteľných zdrojov energie, čistej doprave a modernizácii smerom k čistému a obehovému priemyslu.

Ako je táto výzva členená?

Výzva sa skladá z 11 oblastí:

 • Osem tematických oblastí odráža osem kľúčových pracovných prúdov Európskej zelenej dohody. V každej oblasti sa jedna alebo viac tém zaoberá výzvami načrtnutými v príslušnom prúde. Témy sa zameriavajú na špecifické technologické a spoločenské inovácie s vysokým dosahom, ktoré môžu pomôcť relatívne rýchlo napredovať v trvalo udržateľnom prechode.
 • Tri horizontálne oblasti (posilnenie vedomostí; posilnenie postavenia občanov a medzinárodná spolupráca) adresujú osem tematických oblastí prierezovo a ponúkajú dlhodobejšiu perspektívu pri dosahovaní transformácií stanovených v Európskej zelenej dohode.

Ako sa môžem zapojiť?

Môžete pomôcť formovať výzvu tak, že sa zúčastníte prieskumov pre každú oblasť:

*Vyhlásenie o odmietnutí zodpovednosti: Prezentácia návrhov tém a možnosť poskytnúť zainteresovaným stranám spätnú väzbu za žiadnych okolností nezaväzujú Európsku komisiu pri konečnom formulovaní tém výzvy. Text záväznej výzvy bude uverejnený v nadväznosti na formálne rozhodnutie Európskej komisie na portáli Funding & Tenders.

Súvislosti

Boj proti zmene klímy a dosiahnutie klimatickej neutrality v Európe do roku 2050 sú jednou z hlavných priorít Európskej komisie.

Na podporu tejto priority Komisia posilňuje výskum a inovácie súvisiace s napĺňaním cieľov Európskej zelenej dohody prostredníctvom tejto osobitnej výzvy na predkladanie návrhov v rámci súčasného rámcového programu pre výskum a inovácie – Horizont 2020.

Ďalšie výskumné a inovačné iniciatívy sa budú financovať v rámci budúceho programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizon Europe.

Viac informácií: