SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výstupy projektu PACITA

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V rámci projektu sa realizovali verejné konzulácie o udržateľnej spotrebe a o problematike startnutia populácie. Výstupom projektu je niekoľko odporúčaní pre tvorcov politiky ohľadne postoja občianskej spoločnosti k týmto dvom problémom a ich názor na to, aké riešenia sú pre nich prijateľné a vhodné. 

Záspis z pre-meetingu, ktorý sa uskutočnil 16. marca a na ktorom boli prezentované výsledky za Českú republiku, je k dispozícii tu.  

Všeobecné výsledky projektu predstavili jeho účastníci 17. marca. Záspis je dostupný tu.