SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výsledky podujatia EUvsVirus Matchathon

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života
Pan-European Matchathon

V nadväznosti na úspech predchádzajúceho podujatia s názvom „EUvsVirus Pan-European Hackathon“ sa v dňoch 21. až 28. mája pod patronátom komisárky Mariye Gabriel a Európskej rady pre inovácie (EIC) konalo podujatie s názvom „EUvsVirus Matchathon“. Podujatie zhromaždilo 120 víťazných riešení z predchádzajúceho hackatónu s viac ako 458 partnermi vrátane investorov, podnikov, verejných orgánov, akademickej obce a výskumných inštitúcií z 40 krajín.

Európska komisia a medzinárodný tím pozostávajúci z 600 dobrovoľníkov, ktorí pôsobili ako organizátori, mentori a sprostredkovatelia kontaktov zúčastnených projektov, sprostredkovali spolu 2235 partnerstiev, čo je považované za historický úspech. Tieto partnerstvá nezískajú len finančnú podporu a iné formy financovania, ale okrem iného aj služieb pre akceleráciu podnikania vrátane mentorstva, vytvárania sietí, poradenských služieb a prístupu k inkubátorom.

Okrem toho bude mať všetkých 120 zúčastnených tímov  prístup k službám pre akceleráciu podnikov v rámci Európskej rady pre inovácie (EIC).

Cieľom matchatónu bolo spojiť potreby inovátorov s príležitosťami, ktoré poskytujú investori, podniky, verejné orgány (vrátane nemocníc a iných obstarávateľov), akademická obec a výskumné inštitúcie. Počas 7-dňového matchatónu boli tímy schopné postaviť svoje riešenia pred „partnerov“ (investori, podniky a iné verejné a súkromné subjekty) s cieľom zabezpečiť financovanie a iné formy podpory. Hlavným cieľom bolo umožniť rozšírenie a komercializáciu inovačných riešení, ktoré sa zaoberajú výzvami súvisiacimi s programom COVID-19, a prispieť k európskej a globálnej obnove po pandémii.

Počas víkendu od 22. do 25. mája sa zvolalo viac ako 1500 stretnutí medzi tímami a partnermi s ďalšími mentorskými a školiacimi stretnutiami medzi zúčastnenými tímami a dobrovoľníkmi mentormi a trénermi, ktoré sa konali počas príprav na Matchathon a Demo Day, ktoré sa konali 21. mája. Ďalších 200 stretnutí pre nadväzovanie partnerstiev sa uskutočnilo od 25. do 28. mája.

Slovenská účasť

Do hackatónu sa zapojilo 145 účastníkov zo Slovenska. Do užšieho výberu, medzi projekty, ktoré mali možnosť zúčastniť sa aj match-makingového podujatia, sa dostali dva projekty, ktoré sú výsledkom česko-slovenskej spolupráce:

 • Matika.in – 2. miesto v kategórii “Výzvy základných a stredných škôl”. Viac informácií tu.
 • Qesadila.com – 3. miesto v kategórii “Ochrana občanov a demokracie”. Viac informácií tu.

Európska komisia uzavrela iniciatívu #EUvsVirus živým vysielaním tzv. Accomplishment Day a záverečným ceremoniálom dňa 2.6.2020. Informácie o úspešných projektoch budú v dohľadnej dobe zverejnené na pripravovanej platforme Európskej komisie EIC Covid Platform. Správu EK k tejto iniciatíve môžete nájsť na oficiálnej webovej stránke: https://www.euvsvirus.org/finalreport.pdf

Všetkým projektom z EUvsVirus Matchathon sa ponúkne vstup do platformy EIC COVID-19, kolaboratívneho priestoru založeného na príslušných výzvach zameraných na COVID-19. Táto platforma umožní tímom prezentovať svoje riešenia týchto výziev verejným a súkromným obstarávateľom a miestnym/regionálnym/národným organizáciám a agentúram s cieľom prilákať dodatočnú podporu a financovanie.

Súvislosti

V dňoch 24., 25. a 26. apríla Európska komisia na čele s Európskou radou pre inovácie (EIC) a v úzkej spolupráci s členskými štátmi EÚ hostila celoeurópsky hackatón na prepojenie občianskej spoločnosti, inovátorov, partnerov a investorov v celej Európe s cieľom vyvinúť inovačné riešenia pre výzvy súvisiace s koronavírusom. Zúčastnilo sa na ňom viac ako 20 900 ľudí z celej EÚ a mimo nej, ktorí predložili 2 150 riešení v oblastiach vrátane zdravia a života (898), kontinuity podnikania (381), práce na diaľku a vzdelávania (270), sociálnej a politickej súdržnosti (452), digitálneho financovania (75) a iných výziev (83).

Riešenia vybrala porota a zvážila podľa potenciálu vplyvu (40 %), technickej zložitosti a noviniek (20 %), dokončenia prototypu (20 %) a účinnosti podnikateľského plánu (20 %).

Viac informácií: