SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výsledky hodnotenia pravidiel EÚ o štátnej pomoci

Aktualita

Oblasti
  • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020

Dňa 30. októbra  zverejnila Európska komisia výsledky hodnotenia pravidiel štátnej pomoci, ktoré boli prijaté ako súčasť balíka modernizácie štátnej pomoci. Hodnotenie sa okrem iných oblastí vzťahovalo i na rámec štátnej pomoci pre výskum, vývoj a inovácie.

Na základe hodnotenia sa dospelo k záveru, že systém a pravidlá kontroly štátnej pomoci sú celkovo vhodné na daný účel. Jednotlivé pravidlá si však budú vyžadovať úpravy, a to aj vzhľadom na Európsky ekologický dohovor (European Green Deal), Priemyselnú stratégiu EÚ a Digitálnu stratégiu EÚ.

V súlade s výsledkom hodnotenia navrhuje Komisia objasniť a zjednodušiť praktické uplatňovanie určitých ustanovení, a to napríklad spôsobu, ako zjednodušenou metódou vypočítať nepriame oprávnené náklady na projekty v oblasti výskumu a vývoja. Pokiaľ ide o Dôležité projekty spoločného európskeho záujmu (Important Projects of Common European interest, IPCEI) je odporúčané priamo a nepriamo uľahčiť účasť malých a stredných podnikov.

Súvislosti

Od mája 2012 Komisia uskutočnila významnú reformu pravidiel EÚ o štátnej pomoci, a to modernizáciu štátnej pomoci. To umožňuje členským štátom rýchlo implementovať štátnu pomoc, ktorá podporuje investície, hospodársky rast a vytváranie pracovných miest. Komisia sa teda pri kontrole štátnej pomoci zameria na prípady, ktoré môžu najviac narušiť hospodársku súťaž. V rámci modernizácie štátnej pomoci Komisia od roku 2013 zrevidovala značný počet pravidiel štátnej pomoci.

Deväť z týchto pravidiel prijatých v rámci modernizácie štátnej pomoci malo vypršať do konca roku 2020 (zatiaľ čo iné nemajú stanovený dátum skončenia platnosti). Komisia v rámci prípravy na možnú budúcu aktualizáciu pravidiel predĺžila v nariadení a oznámení platnosť týchto pravidiel štátnej pomoci do konca roku 2021 alebo do konca roku 2023.

Viac informácií: