SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Výročná správa Európskeho dvora audítorov o spoločných podnikoch

Aktualita

Oblasti
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Dňa 12. novembra zverejnil Európsky dvor audítorov (European Court of Auditors, ECA) výročnú správu o spoločných podnikoch EÚ (Joint Undertakings, JU). V správe je zhrnuté hodnotenie finančného hospodárenia spoločných podnikov v roku 2019.

Audítori potvrdzujú, že finančné hospodárenie spoločných podnikov je efektívne. Uvádzajú však, že niektoré aspekty, ako napríklad rámec vnútornej kontroly a monitorovania obstarávania, vyplácanie grantov a ľudské zdroje majú priestor na zlepšenie.

Rovnako ako v predchádzajúcich rokoch audítori opäť upriamujú pozornosť na spoločný podnik „Fusion for Energy“ (F4E). Dôvodom je možné riziko ďalšieho zvyšovania nákladov a oneskorenia pri implementácii projektu „Medzinárodný termonukleárny experimentálny reaktor“ (ITER).

Súvislosti

Spoločné podniky sú verejno-súkromné európske ​​partnerstvá (Public-Private Partnerships, PPPs). Spolupracujú v ňom partneri zo súkromného sektora, Európska únia a (podľa potreby) aj ostatní partneri, ktorí sa zaväzujú spoločne podporovať vývoj a vykonávanie programu alebo činností v oblasti výskumu a inovácií. 

V rámci programu Horizont 2020 rozlišujeme 2 typy verejno-súkromných partnerstiev:

Kľúčovou novinkou programu Horizon Europe (2021 – 2027) je zjednodušenie a racionalizácia systému partnerstiev ich prerozdelením na 3 skupiny majúce jednotné pravidlá fungovania. Tento krok je potrebný z dôvodu príliš vysokého počtu iniciatív a ich zložitého systému vnútorného fungovania. Informácie o pripravovaných zmenách, vrátane zmien v systéme partnerstiev, nájdete v sekcii Horizon Europe tu.

Viac informácií: