SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Verejná konzultácia o akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

Dňa 4. septembra 2020 spustila Európska komisia verejnú konzultáciu o svojom budúcom akčnom pláne EÚ pre ekologické poľnohospodárstvo a zároveň navrhla posunúť účinnosť nového nariadenia o ekologickom poľnohospodárstve o jeden rok.

Toto oznámenie je súčasťou úsilia Komisie podporovať organický sektor, ktorý zohráva kľúčovú úlohu pri dosahovaní cieľov stratégie Farm to Fork (Z farmy na stôl)Stratégie biodiverzity, vrátane cieľa o dosiahnutí 25% poľnohospodárskej pôdy spravovanej princípmi ekologického poľnohospodárstva do roku 2030.

Cieľom akčného plánu je rozvíjať dopyt po ekologických výrobkoch a preskúmať, ako môže ekologická výroba pomôcť agropotravinárskemu sektoru zlepšiť jeho udržateľnosť v rámci dodávateľského reťazca.

Konzultácia je otvorená pre všetky zainteresované strany, vrátane výskumných a akademických inštitúcií, aby zhromaždila ich názory na výzvy a príležitosti pre rozvoj ekologickej výroby a spotreby v EÚ. Účasť na konzultácii je možná do 27. novembra 2020.

Súvislosti

Nový súbor pravidiel pre ekologické poľnohospodárstvo, ktorý bol schválený v roku 2018 je osobitne navrhnutý tak, aby zabezpečil spravodlivú hospodársku súťaž pre poľnohospodárov a zároveň zabránil podvodom a udržal dôveru spotrebiteľov v snahe odrážať meniacu sa povahu v tomto rýchlo sa rozvíjajúcom sektore.

Vo vyhlásení zverejnenom online Komisia opätovne potvrdila svoj záväzok k ekologickému poľnohospodárstvu a zdôraznila, že prioritou Komisie je zabezpečiť, aby sektor ekologického poľnohospodárstva disponoval správnymi nástrojmi a právnym rámcom na dosiahnutie cieľa 25% poľnohospodárskej pôdy určenej na ekologické poľnohospodárstvo.

Viac informácií: