SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Vedecké stanovisko GSCA k biodegradácii plastov vo vonkajšom prostredí

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny

Dňa 14. decembra 2020 vydala nezávislá skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie (Group of Chief Scientific Advisors, GSCA) svoje vedecké stanovisko k biologickému rozkladu plastov vo vonkajšom prostredí. Stanovisko GCSA poskytuje odporúčania k posudzovaniu toho, ktoré konkrétne použitia biologicky rozložiteľných plastov vo vonkajšom prostredí ponúkajú potenciálne environmentálne výhody v porovnaní s konvenčnými plastami.

Poradcovia zdôrazňujú, že biologická rozložiteľnosť plastov závisí nielen od vlastností samotného plastového materiálu, ale aj od podmienok prostredia, v ktorom má k rozkladu dôjsť. Mnoho biologicky rozložiteľných plastových výrobkov sa rozkladá iba v určitých špecifických prostrediach alebo iba v zariadeniach na priemyselné kompostovanie, a nie v štandardných podmienkach vonkajšieho prostredia.

Skupina poradcov odporúča obmedziť používanie biologicky rozložiteľných plastov vo vonkajšom prostredí len na tie prípady, pri ktorých nie je možné redukovať, opätovne používať a recyklovať, a nie ako riešenie nevhodného nakladania s odpadom. Pre realizáciu potenciálnych environmentálnych výhod biologicky rozložiteľných plastov oproti konvenčným plastom je potrebné podporiť vývoj koherentných testovacích a certifikačných štandardov.

Odporúčania prispejú k formovaniu nadchádzajúceho politického rámca Európskej komisie týkajúceho sa biologicky rozložiteľných a kompostovateľných plastov, ktorý bol oznámený v novom Akčnom pláne pre obehovú ekonomiku. Stanovisko tiež pomôže definovať hlavné výzvy a politické kroky potrebné v tejto oblasti.

Viac informácií: