SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Ukotvenie vedeckej diplomacie v programe Horizon Europe

Aktualita

Oblasti
  • Medzinárodná spolupráca

Dňa 21. septembra 2020 predstavilo Strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (Strategic Forum for International S&T Cooperation, SFIC) pracovný dokument s názvom „Anchoring science Diplomacy in Horizon Europe – developing specific subjects and activities“.

Pracovná skupina SFIC pre vedeckú diplomaciu vypracovala tento pracovný dokument v spolupráci s externými odborníkmi, s cieľom upozorniť na aktuálne témy vedeckej diplomacie. Tieto témy, ktoré by mohli byť relevantné aj pre budúce pracovné programy v rámcovom programe Horizon Europe, zahŕňajú:

  • medzinárodnú spoluprácu v oblasti infekčných chorôb,
  • výskum a inovácie v EÚ a globálnu správu,
  • bezpečnostné aspekty vedeckej diplomacie,
  • vesmírnu diplomaciu,
  • budovanie kapacít vo vedeckej diplomacii.

Koherentným ukotvením vedeckej diplomacie v programe Horizon Europe by sa docielil pokrok v oblasti vedeckej diplomacie, zvýšenie výmeny poznatkov a najlepších postupov, ako aj podpora presadzovania európskych hodnôt a zásad pre oblasť výskumu a inovácií.

Dokument dopĺňa príspevok SFIC s názvom “Advancing the impact of Science Diplomacy at EU and Member States level through targeted support and improved coordination”, publikovaný začiatkom roka 2020. Ten definuje strategické aktivity na posilnenie a ukotvenie vedeckej diplomacie v rámci Európskeho výskumného priestoru (ERA) a programu Horizon Europe.

Súvislosti

Strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (Strategic Forum for international S&T cooperation, SFIC) je jedným zo špecializovaných zložení Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee, ERAC).

Úlohou SFIC je poskytovať Rade EÚ a Európskej komisii poradenstvo v súvislosti s realizáciou európskeho partnerstva v oblasti medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, uľahčovať rozvoj, implementáciu a monitorovanie medzinárodnej dimenzie ERA, so zameraním na aktivity EÚ a jej členských štátov mimo EÚ a pridružených krajín rámcového programu pre výskum a inovácie. SFIC je zložené zo zástupcov Európskej komisie, zástupcov všetkých členských štátov EÚ, ako aj zástupcov krajín mimo EÚ v úlohe pozorovateľov.

Viac informácií: