SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Udržateľné batérie pre obehové a klimaticky neutrálne hospodárstvo

Aktualita

Oblasti
  • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
  • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
  • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Dňa 10. decembra predložila Európska komisia návrh na modernizáciu právnych predpisov EÚ o batériách, čím napĺňa svoju prvú iniciatívu spomedzi opatrení ohlásených v novom akčnom pláne pre obehové hospodárstvo. Batérie, ktoré budú počas celého životného cyklu udržateľnejšie, sú kľúčom k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody a prispievajú k ambíciám nulového znečistenia. Podporujú konkurencieschopnú udržateľnosť a sú nevyhnutné pre zelenú dopravu, čistú energiu a dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050.

Komisia navrhuje povinné požiadavky na všetky batérie, ktoré sa uvádzajú na trh v EÚ. Batérie by sa mali počas celého svojho životného cyklu vyznačovať udržateľnosťou, vysokým výkonom a bezpečnosťou. Návrh Komisie obsahuje i nové požiadavky a ciele týkajúce sa obsahu recyklovaných materiálov a zberu, spracúvania a recyklácie batérií na konci životnosti. Všetky zozbierané batérie musia byť recyklované a zhodnocované. Cieľom Komisie je taktiež zvýšiť transparentnosť trhu s batériami, a to využitím nových informačných technológií, najmä pasu batérií a prepojeného dátového priestoru.

Komisia bude prostredníctvom svojich nových noriem udržateľnosti batérií podporovať aj ekologickú transformáciu na celom svete a ako súčasť svojej politiky udržateľných výrobkov vypracuje plán pre ďalšie iniciatívy.

Súvislosti

Od roku 2006 sú batérie a použité batérie regulované na úrovni EÚ smernicou o batériách (2006/66/ES). Keďže v sociálno-ekonomických podmienkach, technologickom vývoji, a trhu i v spôsobe využívania batérií nastali zmeny, tento rámec si vyžaduje modernizáciu.

Dopyt po batériách rýchlo rastie a očakáva sa, že do roku 2030 sa zvýši 14-násobne. Hnacou silou je najmä elektrická doprava, vďaka ktorej tento trh naberá v celosvetovom meradle čoraz strategickejší význam. Takýto celosvetový exponenciálny nárast dopytu po batériách povedie k ekvivalentnému zvýšeniu dopytu po súvisiacich surovinách. Práve z toho vyplýva potreba minimalizácie ich vplyvu na životné prostredie.

Viac informácií: