SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Tlačová správa z videokonferencie ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum na tému „Reakcia európskeho výskumu a inovácií na súčasnú pandémiu spôsobenú novým koronavírusom“

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 7. apríla 2020 sa uskutočnila videokonferencia ministrov členských štátov EÚ zodpovedných za výskum. Slovenskú republiku zastupoval štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ľudovít Paulis.

Hlavnou témou videokonferencie bola diskusia k návrhu akčného plánu Európskej komisie pod názvom „ERA verzus Corona“.  Tento návrh obsahuje aktivity, ktorými by Európsky výskumný priestor (ERA) mal reagovať na súčasnú krízu v krátkodobom horizonte, t.j. v období niekoľkých týždňov. Ide o kľúčové opatrenia, ktoré je potrebné realizovať na zvýšenie podpory výskumu a inovácií, koordinácie aktivít a výmeny informácií v súvislosti s bojom proti ochoreniu COVID 19. Koordinácia by tiež mala prispieť k posilneniu globálnej spolupráce nevyhnutnej pre víťazstvo nad COVID-19 vírusom.

Čelní predstavitelia všetkých členských štátov EÚ, ako aj prizvaných asociovaných krajín vyjadrili podporu navrhovaného akčného plánu. Zdôraznili, že v krízovom období je obzvlášť potrebná koordinácia aktivít, s cieľom efektívneho využitia ľudských i finančných zdrojov, pričom je nevyhnutné zachovať princíp solidarity. Obzvlášť dôležité je spojiť sily pri testovaní nových vakcín a liekov, ale aj vývoji nových technológií.

Väčšina diskutujúcich upozornila tiež na potrebu synergie európskych programov, najmä na využívanie štrukturálnych fondov. V tejto súvislosti bude potrebné urýchlené zjednodušenie pravidiel čerpania, harmonizácia legislatívy a najvyššia možná miera flexibility.

Ministri sa zaoberali aj úlohou vedcov v súčasnej situácii. V tejto súvislosti štátny tajomník Paulis vyslovil presvedčenie, že ich úloha je mimoriadne dôležitá. Na Slovensku sa vedecká obec zamerala na:

 • vývoj krátkodobej náhrady pľúcnej ventilácie;
 • vývoj lepšieho ventilačného vybavenia;
 • sebestačnosť v zabezpečení testovacích kapacít;
 • poskytnutie analýz a prognóz vývoja pandémie.

Následne pán štátny tajomník navrhol, aby na európskej úrovni Komisia zriadila jednu alebo viacero tematických poradných skupín alebo expertné panely, ktoré by mohli pomôcť urýchliť vedecké hodnotenie výskumných projektov.

Predsedajúca – chorvátska ministerka školstva, vedy a športu Blaženka Divjak na záver informovala, že formálna Rada ministrov EÚ pre konkurencieschopnosť sa pravdepodobne uskutoční formou videokonferencie.

Akčný plán s návrhom 10 opatrení, ktoré je možné vykonať na úrovni EÚ vo veľmi krátkom čase