SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Švajčiarskej konfederácie v Horizonte 2020 (aktuálny vývoj)

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

fotogaleria/suisse.gif style=“float: left; margin: 5px 10px;“ height=“53″ width=“90″ />Vzhľadom na výsledky referenda vo Švajčiarskej konfederácii vo februári tohto roku, ktoré obmedzilo imigráciu, je Švajčiarsko v rámci Horizontu 2020 brané ako tretia krajina a nebolo mu umožnené podpísať asociačnú dohodu pre Horizont 2020.

Od februára do septembra 2014 prebiehali rokovania medzi predstaviteľmi Švajčiarskej konfederácie a Európskej únie zamerané tiež na dosiahnutie dočasnej dohody o participácií švajčiarskych inštitúcií v Horizonte 2020.

Predstavitelia Švajčiarskej konfederácie a Európskej komisie sa dohodli, že Švajčiarsko bude považované od pondelku 15. septembra 2014 za čiastočne asociovanú krajinu v niektorých častiach Horizontu 2020.

Viac infomrácií nájdete tu.