SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Štátna pomoc: EK vyzýva na pripomienkovanie aktualizovaného návrhu zjednodušených pravidiel štátnej pomoci kombinovanej s pomocou EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
  • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020

Európska komisia vyzýva členské štáty a iné zainteresované strany, aby pripomienkovali jej aktualizovaný návrh zjednodušenia pravidiel štátnej pomoci v prípade ich kombinovania s pomocou zo zdrojov EÚ. Cieľom oslobodiť pomoc z vnútroštátnych prostriedkov na projekty, ktoré sa podporujú z určitých priamo riadených programov EÚ, od podmienky predchádzajúceho preskúmania Komisiou. Skoršia verzia návrhu už bola s členskými štátmi prediskutovaná v prvej verejnej konzultácii od 27. júla do 27. septembra 2019.

Pre výkonnú podpredsedníčku Margrethe Vestager, ktorá je zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže ide o uľahčenie kombinovania národných a únijných zdrojov, keďže určitá pomoc bude oslobodená od povinnosti predchádzajúceho oznamovania a preskúmania v zmysle pravidiel EÚ o štátnej pomoci. Hoci v súčasnosti platia osobitné dočasné pravidlá pomoci na riešenie hospodárskych dôsledkov pandémie koronavírusu, je mimoriadne dôležité, aby sa financovanie, ktoré neprimerane nenarúša hospodársku súťaž, rýchlo dostalo k firmám na jednotnom trhu.

Aktualizovaný návrh Komisie, ktorý je teraz predmetom druhej verejnej konzultácie, rieši hlavné problémy, na ktoré zainteresované strany poukázali v tej prvej. Predovšetkým majú zmeny návrhu zlepšiť zrozumiteľnosť a ešte viac zosúladiť pravidlá s príslušnými pravidlami financovania EÚ. Zmeny sú podrobne opísané vo vysvetľujúcej poznámke k aktualizovanému návrhu.

Cieľom verejnej konzultácie, ktorá sa začína dnes, je zistiť názory zainteresovaných strán (vrátane členských štátov) na navrhovanú revíziu nariadenia GBER. Pripomienky v rámci tejto konzultácie môžu zaslať do 6. júla 2020.

Komisia chce prijať konečné zrevidované znenie včas pre nasledujúci viacročný finančný rámec (2021 – 2027), aby boli všetky pravidlá určite zavedené v dostatočnom predstihu pred začiatkom nového obdobia financovania v roku 2021.

Návrh pozmeňujúceho nariadenia, ako aj všetky podrobnosti o verejnej konzultácii sú k dispozícii na adrese: https://ec.europa.eu/competition/consultations/2020_gber/index_en.html.

Celú tlačovú správu v slovenskom jazyku nájdete tu.