SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Stanovisko SFIC k novému Európskemu výskumnému priestoru

Aktualita

Oblasti
  • Medzinárodná spolupráca

Začiatkom novembra 2020 vydalo Strategické fórum pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu (Strategic Forum for international S&T cooperation, SFIC) svoje stanovisko k novému Európskemu výskumnému priestoru (European Research Area, ERA).

Stanovisko SFIC sa venuje najmä významu medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a inovácií pre EÚ. SFIC v ňom upozorňuje, že úzka spolupráca s partnermi z celej Európy aj z celého sveta je nevyhnutná na dosiahnutie cieľov hlavných európskych stratégií, ako je Európska zelená dohoda a Digitálna agenda, ako aj riešenie globálnych výziev. Potreba spolupráce je mimoriadne dôležitá najmä pri významných výskumno-vývojových aktivitách, akými sú napríklad vývoj umelej inteligencie a veľkých dát, ktoré v súčasnosti pochádzajú prevažne z iných regiónov, nie z Európy.

Obnovený ERA bude naliehavo potrebovať riešenia založené na spoločnom európskom prístupe spolupráce s tretími krajinami, ktoré v tomto vývoji napredujú, ako aj na spoločnom pláne adaptácie Európy na rýchlo meniace sa globálne prostredie.

V tejto súvislosti SFIC vypracoval konkrétne odporúčania od začlenenia aspektov medzinárodnej spolupráce do záverov Rady EÚ o novom ERA, až po lepšiu koordináciu medzi členskými štátmi a Komisiou v bilaterálnom a multilaterálnom prostredí a zahrnutie aspektov medzinárodnej spolupráce do budúceho riadenia o ERA.

Viac informácií: