SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Stanovisko Science Europe: Európa si udržiava vedúce postavenie pri zvládaní pandémie COVID-19 a obnove po ukončení krízy

Aktualita

V nadväznosti na stretnutie vedúcich predstaviteľov EÚ, ktoré sa uskutočnilo 19. júna s cieľom prediskutovať dlhodobý rozpočet EÚ a Fond obnovy COVID-19, vydalo Science Europe vyhlásenie, v ktorom uvádza, že Európa a Európsky výskumný priestor (ERA) zohrávajú dôležitú úlohu pri udržaní vedúcej globálnej reakcie na pandémiu COVID-19. Science Europe je európskou asociáciou zastupujúcou záujmy veľkých organizácií zaoberajúcich sa verejným výskumom a financovaním výskumu.

Science Europe povzbudzuje členské štáty EÚ a pridružené krajiny, aby pokračovali v popredných európskych a globálnych projektoch zameraných na riešenie lekárskych, sociálnych a ekonomických problémov, ktoré prináša COVID-19. Členovia Science Europe môžu svojimi odbornými znalosťami a skúsenosťami prispieť k vytvoreniu potrebných prístupov spolupráce v rámci Európy a na celom svete.

Vo svojom vyhlásení ďalej od EÚ a členských štátov požaduje strategický a koordinovaný prístup k dlhodobému výskumu a inováciám, ktorý je nevyhnutný pre zvládnutie pandémie a jej dôsledkov.

Science Europe podporuje prvý akčný plán „ERAvsCorona“ ako dobrý súbor opatrení na posilnenie výskumných kapacít členských štátov EÚ a pridružených krajín v rámci ERA a budúceho rámcového programu pre VaI Horizon Europe a zároveň konkrétne upozorňuje na sedem kľúčových problémov, ktorými by sa Európska komisia, členské štáty a pridružené krajiny mali zaoberať:

Výraznejšie dlhodobé investície do výskumu a inovácií, ako hlavný prostriedkom na prípravu do budúcna a zvládanie podobných vírusových pandemií spojených s vírusovými ochoreniami.
• Vytvorenie spolufinancovaného partnerstva pre dlhodobý výskum, vývoj a inovácie v oblasti biomedicínskych riešení, ktoré poskytne finančné prostriedky na výskum, vývoj a inovácie v oblasti hospodárskych a spoločenských reakcií a bude v ňom tiež zahrnutá pomoc tretím krajinám.
Celosvetovo koordinovaný prístup, ktorý prispieva k rozsiahlym mnohonárodným klinickým skúškam na hodnotenie zásahov, ako sú terapeutiká a vakcíny.
Bohatý a rozmanitý ekosystém výskumu vrátane všetkých sociálno-ekonomických a kultúrnych oblastí je najlepšou investíciou do odolnej spoločnosti.
• Nepretržité zdieľanie informácií a dostatočná komunikácia s občanmi počas krízy a boj proti falošným správam.
Podpora úsilia výskumných pracovníkov (výskumných pracovníkov, organizácie financujúce výskum a inovácie, vedeckých vydavateľov) pri publikovaní výsledkov výskumu, čím sa zabezpečí okamžitý otvorený prístup k výsledkom výskumu a údajom.
Podpora a uplatňovanie najlepších postupov pri zdieľaní výskumných údajov vrátane údajov z klinických skúšok a iného výskumu súvisiaceho s COVID-19 (napr. Omicsových postupov, epidemiológie a spoločenských vied) pre rýchlu reakciu a informované rozhodovanie.

V ďalšom vyhlásení Science Europe nalieha na tvorcov politík EÚ, aby zabezpečili ambiciózny rozpočet na výskum vo viacročnom rámcovom programe na roky 2021 – 2027. Rozpočet na nasledujúcich sedem rokov musí byť dostatočne silný a, v súlade so stanoviskom Európskeho parlamentu, tak Science Europe žiada, aby sa programu Horizon Europe pridelilo 120 miliárd EUR.

Science Europe tvrdí, že pokiaľ chceme byť úspešní v riešení a zvládaní globálnych výziev a v prechode k udržateľným a odolným spoločnostiam, je nevyhnutné zúročiť celé spektrum popredného európskeho výskumu. Najmä výskum bude rozhodujúci pre vývoj riešení súčasných a budúcich zdravotných, environmentálnych, sociálnych a ekonomických problémov, ale tiež pre lepšie pochopenie a riešenie ich základných príčin.

Zdroj: Science Europe