SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Stanovisko Európskeho výboru regiónov k úlohe regiónov v novom ERA

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • Etické otázky
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre inovácie (EIC)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné ekosystémy (EIE)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európske výskumno-inovačné partnerstvá
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Finančné otázky
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Klaster 1: Zdravie
 • Klaster 2: Kultura, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť
 • Klaster 3: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť
 • Klaster 4: Digitalizácia, priemysel a vesmír
 • Klaster 5: Klíma, energetika a mobilita
 • Klaster 6: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Misia: Adaptácia na zmenu klímy
 • Misia: Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá
 • Misia: Rakovina
 • Misia: Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody
 • Misia: Zdravé pôdy a potraviny
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne otázky
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Mestá a regióny chcú byť v plnej miere zapojené do riadenia a vykonávania európskej politiky v oblasti výskumu a inovácií. Predovšetkým zavedenie centier európskeho výskumného priestoru môže byť dôležitým nástrojom na dosiahnutie cieľov Európskej únie v oblasti ekologickej, digitálnej, sociálnej a hospodárskej transformácie, zdôrazňuje Európsky výbor regiónov (VR) vo svojom stanovisku.

V septembri 2020 Komisia prijala oznámenie, ktorého cieľom je oživiť Európsky výskumný priestor (ERA) stanovením novej vízie, jasných cieľov a konkrétnych opatrení v tejto oblasti. Hoci sa v ňom regionálnym inovačným ekosystémom pripisuje väčší význam, Európsky výbor regiónov s poľutovaním konštatuje, že riadenie ERA naďalej zostáva v rukách Komisie a členských štátov a že ERA je koncipovaný viac ako pokračovanie programu Horizon Europe namiesto toho, aby priniesol viditeľný posun smerom k „Európskemu výskumnému a vzdelávaciemu priestoru“.

Výbor sa preto zasadzuje za transverzálny prístup úzko prepojený s regionálnymi politikami, do ktorého by bolo zapojené široké spektrum zainteresovaných strán – univerzity, priemysel, rôzne úrovne verejného sektora, občania a občianska spoločnosť – a zdôrazňuje, že je potrebné v plnej miere uznať, že inteligentné špecializácie a ich kolektívny a podnikateľský proces sú základným kameňom európskej výkonnosti v oblasti výskumu a inovácie.

Európsky výbor regiónov žiada, aby sa aspoň 50 až 100 lokalít v Európe uznalo za tzv. ERAHubs a aby medzi nimi boli aj vznikajúce ekosystémy v najviac znevýhodnených regiónoch. Mali by sa uznať ako oporné body, ktoré sú dôležité pre dosiahnutie cieľov EÚ a byť podporované priamo zo strany EÚ, a to aj finančne.

Spravodajca Clergeau zdôrazňuje, že sieť ERAHubs by sa mohla stať vynikajúcim rámcom pre vznik kolektívnych výskumných a inovačných projektov spájajúcich niekoľko regionálnych ekosystémov a inovačných centier v rámci prístupu zdola nahor. Ľutuje však, že ERA je roztrieštený a medzi krajinami a regiónmi existujú veľké rozdiely, čo sa odzrkadlilo aj v poslednej správe o pokroku v oblasti ERA a regionálnom prehľade výsledkov inovácie.

Keďže sa výbor obáva, že kríza COVID-19 bude mať za následok prudké zníženie investícií do výskumu v najzraniteľnejších a najviac postihnutých regiónoch, vyzýva, aby sa z plánu obnovy Next Generation EU a nového finančného rámca viac podporilo vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie, ktoré slúžia cieľom ERA. Rovnako by sa mali mobilizovať možnosti programu REACT-EU Fondu na spravodlivú transformáciu , a to v súlade s operačnými programami, ktoré prijali jednotlivé regióny, ako aj s ich stratégiami pre inteligentnú špecializáciu.

Viac informácií: