SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o regionálnych rozdieloch a dynamike produktivity v EÚ

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

V decembri 2020 publikovala Európska komisia správu o regionálnych rozdieloch a dynamike v EÚ. Tento pracovný dokument sa zameriava na regionálne rozdiely a dynamiku rastu produktivity, ako aj skúmanie výkonnosti a pokroku výskumných a inovačných systémov na regionálnej úrovni na základe kľúčových parametrov.

Rýchle tempo inovácií predstavuje nové výzvy pre výskumno-inovačné systémy mnohých menej rozvinutých regiónov. Hlavné trendy, akými sú medzinárodný obchod a integrácia do globálnych hodnotových reťazcov, prispievajú skôr k vyššej koncentrácii inovačných aktivít do hlavných inovačných centier EÚ.

Európska hospodárska, sociálna a politická integrácia by mala preto pomáhať pri šírení najlepších technologických postupov a zabezpečiť ich širšie zavedenie do miestnych ekonomík. S prechodom na transformáciu smerom k zdravej a prosperujúcej budúcnosti a novým digitálnym svetom sa inovačná politika na všetkých úrovniach musí naďalej zameriavať na zmeny podnebia, technológií a demografie ľudstva.

V tomto zložitom prostredí by sa regionálne inovačné systémy mali zamerať na potenciál komplementarity prostredníctvom technologickej špecializácie (stratégie inteligentnej špecializácie) a niektorých foriem inovácií menej zameraných na výskum (vývojové aktivity), ktoré sa pravdepodobne uskutočnia najmä v menej rozvinutých krajinách či regiónoch.

Celý pracovný dokument si môžete stiahnuť tu.