SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o mapovaní väzieb vedy a technológií v 21. storočí

Aktualita

Oblasti
    Pre všetky oblasti

V auguste 2020 zverejnila Európska komisia správu s názvom „Mapping 21st century Science/Technology linkages: has science become more important in recent technological development?“.

Publikácia sa zaoberá otázkou, či sa veda stáva alebo nestáva viac dôležitou v procese technologického vývoja.

Pochopenie väzieb medzi technologickým rozvojom a vedou je zásadné pre lepšie zvládnutie hybných síl a politických nástrojov, ktoré môžu podporiť vedecky podložené inovácie v rýchlo sa meniacich inovačných ekosystémoch a znalostných ekonomikách.

Táto prieskumná štúdia na makroúrovni prezentuje náznaky štrukturálnych zmien v znalostných tokoch medzi vedeckými odbormi a niektorými technologickými oblasťami, kde dochádza k zmene zloženia vstupnej vedy z hľadiska disciplín – niektoré kľúčové podporné vedné oblasti sa stávajú menej dôležitými, zatiaľ čo iné sú na vzostupe.

Celá správa je k dispozícii tu.