SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa o mapovaní väzieb vedy a technológií v 21. storočí

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V auguste 2020 zverejnila Európska komisia správu s názvom „Mapping 21st century Science/Technology linkages: has science become more important in recent technological development?“.

Publikácia sa zaoberá otázkou, či sa veda stáva alebo nestáva viac dôležitou v procese technologického vývoja.

Pochopenie väzieb medzi technologickým rozvojom a vedou je zásadné pre lepšie zvládnutie hybných síl a politických nástrojov, ktoré môžu podporiť vedecky podložené inovácie v rýchlo sa meniacich inovačných ekosystémoch a znalostných ekonomikách.

Táto prieskumná štúdia na makroúrovni prezentuje náznaky štrukturálnych zmien v znalostných tokoch medzi vedeckými odbormi a niektorými technologickými oblasťami, kde dochádza k zmene zloženia vstupnej vedy z hľadiska disciplín – niektoré kľúčové podporné vedné oblasti sa stávajú menej dôležitými, zatiaľ čo iné sú na vzostupe.

Celá správa je k dispozícii tu.