SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa JRC o inteligentnej špecializácii: zhodnotenie výziev a príležitostí

Aktualita

Oblasti
  • Spoločné výskumné centrum (JRC)
  • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre, JRC) zverejnilo správu s názvom “Smart specialisation on the move: reflections on six years of implementation and prospects for the future”.

Správa analyzuje päť rôznych výziev a príležitostí, ktoré boli identifikované počas šiestich rokov vykonávania inteligentnej špecializácie ako súčasti politiky súdržnosti EÚ:

1. Administratívne kapacity a inštitucionálne faktory, ktoré ovplyvňujú riadenie politických procesov;

2. Určovanie priorít a výber investičných rozhodnutí;

3. Navrhovanie motivačných schém na mobilizáciu podnikateľských aktivít;

4. Analytická základňa na podporu vytvárania politík,

5. Potenciál zeleného rastu.

Dokument ponúka stručný úvod do historického vývoja politiky inteligentnej špecializácie a tiež odporúčania, ako ju využívať v budúcnosti.

Viac informácií je dostupných tu.

Súvislosti

Inteligentná špecializácia je koncept inovačnej politiky, ktorej cieľom je podporiť národné alebo regionálne inovácie, prispieť k rastu a prosperite tým, že štátom alebo regiónom pomôže a umožní sústrediť sa na svoje silné stránky. Inteligentná špecializácia je založená na partnerstvách medzi podnikmi, verejnými subjektmi a znalostnými inštitúciami.