SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Správa Európskeho dvora audítorov o programoch EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Iné

Dňa 13. novembra zverejnil Európsky dvor audítorov (European Court of Auditors, ECAsprávu o plnení rozpočtu EÚ, ktorá hodnotí stav ku koncu roka 2019.

Audítori skúmali výsledky dosiahnuté v rámci výdavkových programov EÚ financovaných z rozpočtu Únie. Posudok je založený na informáciách o výkonnosti vypracovanými Európskou komisiou a inými zdrojmi vrátane vlastných audítorských a kontrolných prác ECA.

Audítori dospeli k záveru, že správy Európskej komisie o kvalite fungovania výdavkových programov  EÚ ukazujú zmiešané výsledky. Hoci audítori vítajú skutočnosť, že podávanie správ sa neustále zlepšuje a stáva sa vyváženejším, poukazujú aj na niekoľko problémov. Upozorňujú, že kvalita hodnotení výkonnosti Komisie sa v jednotlivých programoch stále líši a stanovenie spoľahlivých a informatívnych ukazovateľov výkonnosti zostáva výzvou. Audítori zastávajú názor, že by Komisia mala spolupracovať s členskými štátmi na ďalšom zvyšovaní spoľahlivosti údajov pri podávaní správ o plnení rozpočtu.

Pokiaľ ide o program Horizont 2020, audítori potvrdili, že nič nenasvedčuje možnému ohrozeniu výkonnosti a zároveň vyzdvihli množstvo úspešných príkladov projektov programu. V správe sa zdôrazňuje, že program poskytol pridanú hodnotu EÚ, a to najmä prostredníctvom svojej jedinečnosti a celoeurópskeho charakteru.

Viac informácií: