SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Spoločný podnik BBI JU zverejnil svoju výročnú správu za rok 2019

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Dňa 2. júla 2020 zverejnil Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-Based Industries Joint Undertaking, BBI JU) výročnú správu o svojej činnosti za rok 2019. Správa vyzdvihuje úspechy projektov BBI JU a jeho programovej kancelárie, najmä pokiaľ ide o výskumné a inovačné činnosti, výzvy na predkladanie návrhov projektov a riadenie grantov, ako aj podporné činnosti, správu vecí verejných a rámec vnútornej kontroly.

„Spoločný podnik BBI sa opätovne potvrdil ako iniciatíva s vysokým dosahom, nakoľko od svojho vzniku už prispel k napĺňaniu Európskej zelenej dohody („EU Green Deal“),“ uviedol vo svojom predhovore k dokumentu Philippe Mengal, výkonný riaditeľ spoločného podniku BBI. „Doteraz boli dvoma hlavnými pozitívnymi vplyvmi BBI JU štrukturálne účinky pri organizovaní hodnotových reťazcov medzi odvetviami a mobilizačný účinok všetkých kľúčových zainteresovaných strán založený na inováciách.“

Správa poskytuje záruku, že výskumné a inovačné činnosti zverené spoločnému podniku BBI boli vykonané na najvyššej úrovni. 101 grantov spoločného podniku BBI počas celého roka 2019 preukázalo významný príspevok, pokiaľ ide o sociálno-ekonomický a environmentálny vplyv, pričom si zachovalo silnú hnaciu silu pre inovatívne malé a stredné podniky (MSP) a vysokú účasť vedeckej komunity. 12 dokončených projektov prekonalo svoje kľúčové ukazovatele výkonnosti (Key Performance Indicator, KPI).

Analýza projektového portfólia BBI JU potvrdzuje, že projekty znižujú spotrebu energie, zlepšujú využívanie pôdy a efektívnosť využívania vody a rozvíjajú udržateľnejšie využívanie prírodných a existujúcich nevyužitých zdrojov. Už viac ako 80% projektov spoločného podniku BBI predpokladá nižšie emisie skleníkových plynov v porovnaní s náprotivkami využívajúcimi fosílne palivá, zatiaľ čo veľká väčšina z nich prispieva k znižovaniu odpadu a jeho valorizácii, opätovnému použitiu a recyklácii.

Projekty BBI JU sú vyvážené z hľadiska účasti – približne 35% finančných prostriedkov spoločného podniku BBI je určených pre MSP, 31% pre veľké priemyselné odvetvia a 30% pre výskumné organizácie a inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Financovanie spoločného podniku BBI celkovo prinieslo pákový efekt, kedy bolo získaných viac ako 2 EUR za každé vynaložené euro.

Okrem toho sú účastníci projektu rovnomerne rozmiestnení v celej Európe – napríklad hlavné biorafinérie sa nachádzajú v Írsku, Belgicku, Estónsku, Francúzsku, Taliansku, Nórsku, Rumunsku a na Slovensku.

Časť správy je venovaná analýze výzvy na predkladanie návrhov projektov v roku 2019 a niekoľko častí sa zameriava na také aspekty vykonávania, ako je podpora operácií (komunikácia, právne a finančné riadenie, IT, logistika a ľudské zdroje), riadenie, ako aj interný kontrolný rámec.

Viac informácií:

Pozrite si aj: