SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Slovenská republika v Horizonte 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Konferencia Slovenská republika v Horizonte 2020 sa konala pri príležitosti prvého roku od otvorenia SLORD. Organizátormi konferencie bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Centrum vedecko-technických informácií SR a Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj.

Cieľom podujatia bolo priblížiť vedcom a výskumníkovm dôvody založenia SLORD, jej úlohy a ciele pri podpore účasti v európskych programoch podporujúcich výskum a inovácie s dôrazom na Horizont 2020. Zároveň boli na podujatí predstavené najlepšie praktiky a skúsensoti slovenských výskumníkov s rámcovými programami a Horizontom 2020, a to v rámci dvoch panelov:

 • Stratégie účasti v Horizonte 2020
 • Slovensko v Horizonte 2020. Skúsenosti a odporúčania

Konferencie sa zúčastnilo viac ako 170 zástupcov všetkých výskumných sektorov.

Dokumenty ku konferencii si môžete stiahnuť nižšie.

Pozvánka

Program

Prezentácie

Tlačová správa

Tlačová správa 2

Správa z konferencie 

Fotogaléria

Video záznam

Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020 (1. časť) Konferencia – Slovenská republika v Horizonte 2020 (2. časť)