SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Septembrové zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum)

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
Anja Karliczek, German Federal Minister for Education and Research. Photo: EU Council.

Dňa 29. septembra 2020 sa konalo zasadnutie Rady EÚ pre konkurencieschopnosť (časť výskum), ktorej hlavnou témou bolo dosiahnutie dohody o všeobecnom smerovaní rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie, Horizon Europe (2021 – 2027).

Jadrom diskusie boli témy, ktoré zostali ktoré zostali doposiaľ neuzavreté v nadväznosti na negociácie prebiehajúce od roku 2018. Týmito otvorenými témami sú: 

  • synergie s inými programami EÚ;
  • ukotvenie ustanovení Plánu obnovy (Next Generation EU);
  • prerozdelenie celkového rozpočtu medzi jednotlivé časti programu;
  • medzinárodná spolupráca a pridruženie tretích krajín k programu.

Jedna z kľúčových tém bolo aj prerozdelenie rozpočtu pre jednotlivé časti programu. V tomto smere nemecké predsedníctvo v Rade EÚ navrhlo, vzhľadom na zníženie rozpočtu pre program Horizon Europe prijaté v júli 2020, zúčastneným ministrom členských štátov dve možnosti

  1. Prvou možnosťou bola horizontálna zrážka rozpočtu vo všetkých častiach programu Horizon Europe, čo znamená, že každá časť programu podstúpi rovnaké percentuálne zníženie svojich zdrojov, a to oproti pôvodnému návrhu zo strany Európskej komisie. 
  2. Druhou možnosťou bola horizontálna zrážka z rozpočtu, s výnimkou pre Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA). Takéto riešenie by predstavovalo zvýšenie rozpočtu pre MSCA o 200 miliónov EUR, avšak na úkor zníženia rozpočtu Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC) o 2%, z rozpočtu ktorej by boli tieto dodatočné zdroje pre MSCA čerpané. 

Jasná väčšina členských štátov hlasovala za druhú možnosť.  

Návrh nemeckého predsedníctva k medzinárodnej spolupráci podporila väčšina členských štátov. Komisárka Mariya Gabriel sa zaviazala zabezpečiť najvyššiu možnú transparentnosť a účasť Rady EÚ na rokovaniach o pridružení tretích krajín k programu. 

Nemecké predsedníctvo Rady EÚ teraz vstúpi do záverečnej fázy rokovaní s Európskym parlamentom, s tým, aby mohol byť program spustený so začiatkom roka 2021.

Viac informácií: