SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Rozpočet EÚ na rok 2021: Ročný rozpočet zameraný na oživenie Európy

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa
eu-budget-2021

Európska komisia dňa 24. júna 2020 navrhla rozpočet EÚ vo výške 166,7 mld. EUR na rok 2021, ktorý by mal byť doplnený o 211 mld. EUR v grantoch a približne o 133 mld. EUR vo forme úverov v rámci nástroja obnovy (Next Generation EU), nového dočasného nástroja na obnovu, zameraného na mobilizáciu investícií a naštartovanie európskeho hospodárstva. Ročný rozpočet spoločne s nástrojom obnovy Next Generation EU v roku 2021 zmobilizujú významné investície s cieľom riešiť bezprostredné hospodárske a sociálne škody spôsobené pandémiou spojenou s koronavírusom, naštartovať udržateľnú obnovu a chrániť a vytvárať pracovné miesta. Rozpočet je tiež plne v súlade so záväzkom investovať do budúcnosti s cieľom dosiahnuť ekologickejšiu, digitalizovanejšiu a odolnejšiu Európu.

Po prijatí pôjde o prvý rozpočet v rámci nového viacročného finančného rámca na roky 2021 – 2027 a o prvý ročný rozpočet, ktorý navrhla Komisia predsedníčky von der Leyen.

Financovanie pomôže znovu vybudovať a modernizovať EÚ prostredníctvom podpory ekologickej a digitálnej transformácie, vytvárania pracovných miest a posilnenia úlohy Európy vo svete.

Navrhovaný rozpočet odráža priority, ktoré sú dôležité na zabezpečenie udržateľného oživenia hospodárstva EÚ. Na tento účel navrhuje Európska komisia vyčleniť:

– 1,34 mld. EUR na program Digitálna Európa (Digital Europe Programme) pre kybernetickú obranu Únie a digitálnu transformáciu,

– 3 mld. EUR na Nástroj na prepájanie Európy (CEF) v aktualizovanej a výkonnej dopravnej infraštruktúre na uľahčenie cezhraničných prepojení,

– 575 mil. EUR na Program pre jednotný trh, 36,2 mil. EUR a 127 mil. EUR na programy na podporu spolupráce v oblasti daní a ciel,

– 2,89 mld. EUR na program Erasmus+ na investovanie do mladých ľudí, ako aj 306 mil. EUR na kultúrny a kreatívny priemysel,

– 1,1 mld. EUR na Fond pre azyl a migráciu a 1 mld. EUR na Fond pre integrované riadenie hraníc s cieľom posilniť spoluprácu v oblasti riadenia vonkajších hraníc, ako aj v oblasti migrácie a azylovej politiky,

– 55,2 mld. EUR na spoločnú poľnohospodársku politiku a 813 mil. EUR na Európsky námorný a rybársky fond, pre európskych poľnohospodárov a rybárov, ale aj s cieľom posilniť odolnosť agropotravinárskeho sektora a sektora rybného hospodárstva a zaistiť potrebný priestor pre krízové riadenie,

– 228 mil. EUR na Fond pre vnútornú bezpečnosť a 1,05 mil. EUR pre Európsky obranný fond na podporu európskej strategickej autonómie a bezpečnosti,

– 1,9 mld. EUR na predvstupovú pomoc na podporu našich susedov vrátane západného Balkánu.

Okrem toho veľká časť finančných prostriedkov pôjde na prioritné činnosti určené v súvislosti s nástrojom Next Generation EU, vrátane:

– 131,5 mld. EUR na úvery a približne 133 mld. EUR sa môže poskytnúť členským štátom v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, ktorý je súčasťou nástroja Next Generation EU,

– 17,3 mld. EUR na program Horizon Europe, na zvýšenie európskej podpory pre výskumné a inovačné činnosti súvisiace so zdravím a klímou, z toho 5 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU,

– 10,13 mld. EUR na Program InvestEU na investície do udržateľnej infraštruktúry, inovácií a digitalizácie. Časť finančných prostriedkov bude určená pre Nástroj pre strategické investície s cieľom vybudovať strategickú autonómiu v životne dôležitých dodávateľských reťazcoch na európskej úrovni,

– 8,28 mld. EUR na Nástroj na podporu platobnej schopnosti podľa návrhu v rámci nástroja Next Generation EU s cieľom riešiť problémy solventnosti životaschopných spoločností vo všetkých hospodárskych odvetviach,

– 47,15 mld. EUR na politiku súdržnosti, doplnených o 42,45 mld. EUR v rámci iniciatívy REACT-EU podľa návrhu v rámci nástroja Next Generation EU. Finančné prostriedky budú určené na podporu zamestnanosti, programy skráteného pracovného času a opatrenia na podporu zamestnanosti mladých ľudí, likvidity a platobnej schopnosti pre MSP,

– 9,47 mld. EUR na Fond na spravodlivú transformáciu, aby sa zabezpečilo, že pri prechode na klimatickú neutrálnosť nebude nikto vynechaný, z toho 7,96 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU,

– 619 mil. EUR na mechanizmus Únie v oblasti civilnej ochrany rescEU, aby sa zabezpečilo, že Únia bude schopná reagovať na núdzové situácie veľkého rozsahu,

– 1,19 mld. EUR na nový program v oblasti zdravia EU4Health, ktorý Únii poskytne prostriedky na boj proti budúcim ohrozeniam zdravia, z toho 1,17 mld. EUR z nástroja Next Generation EU,

– 15,36 mld. EUR pre našich externých partnerov prostredníctvom Nástroja susedstva a rozvojovej a medzinárodnej spolupráce (NDICI), z toho 3,29 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU,

– 2,8 mld. EUR na humanitárnu pomoc, z toho 1,3 mld. EUR v rámci nástroja Next Generation EU, na rastúce humanitárne potreby v najzraniteľnejších častiach sveta.

Návrh rozpočtu na rok 2021 vychádza z návrhu budúceho dlhodobého rozpočtu EÚ (VFR), ktorý predložila Komisia 27. mája 2020. Keď sa Európsky parlament a Rada EÚ dohodnú na VFR na roky 2021 – 2027 vrátane nástroja Next Generation EU, Komisia zodpovedajúcim spôsobom upraví svoj návrh rozpočtu na rok 2021 prostredníctvom pozmeňovacieho návrhu.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Viac informácií: