SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pracovný plán a rozpočet spoločného podniku BBI JU na rok 2021

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)

Dňa 22. decembra 2020 uverejnil Spoločný podnik pre priemyselné odvetvia využívajúce biologické materiály (Bio-based Industries Joint Undertaking, BBI JU) svoj pracovný plán na rok 2021.

V ročnom pracovnom pláne a rozpočte (Annual Work Plan and Budget, AWP 2021) BBI JU na rok 2021 sa stanovuje tohtoročná práca smerom k dokončeniu iniciatívy v roku 2024. Aj napriek tomu, že posledná otvorená výzva spoločného podniku BBI bola uzavretá v septembri 2020, implementácia programu bude naďalej pokračovať. V nasledujúcom období sa aktivity zamerajú na rozvoj nových udržateľných hodnotových reťazcov zo surovín na biomasu prostredníctvom efektívneho spracovania, ako aj prijímanie a uplatňovanie produktov na biologickom základe na koncových trhoch.

V súlade so strategickým programom výskumno-inovačným programom BBI JU (SIRA), AWP 2021 potvrdzuje svoj záväzok posilniť účasť dodávateľov surovín na biomasu v hodnotovom reťazci. Podobne bude BBI JU podporovať partnerstvá s účastníkmi koncového trhu s cieľom vytvoriť trhový dopyt pre výrobky na biologickom základe.

V roku 2021 bude programová kancelária spoločného podniku BBI pokračovať v správe viac ako 100 projektov a v príprave grantových dohôd pre projekty vybrané vo výzve v roku 2020. Vďaka svojej kultúre neustáleho zlepšovania očakáva programová kancelária konsolidáciu postupov riadenia projektov a implementáciu nápravných opatrení tam, kde je to potrebné.

Jadrom práce programovej kancelárie BBI JU bude podávanie správ o úspechoch a dopadoch iniciatívy spoločného podniku so zameraním na účasť primárneho sektora, ako aj prispievanie k politickým cieľom EÚ stanovených okrem iného v rámci Európskej zelenej dohody a stratégie EÚ v oblasti biodiverzity.

Rok 2021 je dôležitým rokom prechodu z rámcového programu Horizont 2020 na Horizon Europe, ktorý ako nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie vstúpil do platnosti v januári 2021. Programová kancelária bude spolu so svojimi zakladajúcimi partnermi pracovať na novom navrhovanom partnerstve „Circular Bio-based Europe“, ktoré bude ako nástupnícke partnerstvo fungovať v rámci programu Horizon Europe (2021-2027) tým, že prispeje do strategickej diskusie skúsenosťami, údajmi a relevantnými informáciami.

Celý ročný pracovný plán a rozpočet BBI JU na rok 2021 sú k dispozícii tu.

Viac informácií: