SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Rada EÚ prijala rozhodnutie o európskom partnerstve v oblasti metrológie

Aktualita

Rada EÚ dňa 18. novembra 2021 prijala nariadenie o zapojení Európskej únie do európskeho partnerstva v oblasti metrológie. Toto partnerstvo je jedným z 10 inštitucionalizovaných európskych partnerstiev zriadených Radou EÚ 18. a 19. novembra 2021.

Metrológia je vedecké štúdium merania a kľúčový faktor hospodárskej a sociálnej činnosti. Zabezpečuje, aby sa pri meraní dodržiavali medzinárodne dohodnuté definície a normy. Metrológia zabezpečuje súlad s európskymi finančnými predpismi, pretože znamená, že každá finančná transakcia môže byť presne označená časovou pečiatkou, ktorá poskytuje vysledovateľný dôkaz. Má tiež kľúčový význam, pokiaľ ide o bezpečnosť spotrebiteľských výrobkov.

Návrh európskeho partnerstva v oblasti metrológie je súčasťou balíka troch návrhov na inštitucionalizované európske partnerstvá v rámci programu Horizont Európa. Je to jediné partnerstvo založené na článku 185 ZFEÚ v celom balíku partnerstiev.

Viac informácií:

Zverejnené 24.11.2021, slord