SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvé štatistiky z výziev H2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Prvé štatistiky z výziev, ktoré mali uzávierku v marci 2014 identifikovati celkový objem finančných prostriedkov v hodnote 15 mld. €. Prvé výzvy boli na rozdiel od 7.RP definované širšie, čo môže byť tiež jeden z dôvodov vysokého počtu poslaných žiadostí, ktoré boli však menej úspešné. Bolo podaných 16 000 projektov. Celkovo bolo využitých takmer 5 300 hodnotiteľov. EK v súčasnosti disponuje databázou 60 000 expertov.

V prvej výzve SME Instrument bolo podaných v prvej fáze 2 662 žiadostí, úspešnosť je na úrovni 6%. Dôležitým faktorom je, že až 49% všetkých žiadostí, ktoré uspeli v hodnotení, získali aj finančný príspevok. Neúspešnosť projektov ovplyvnili napríklad nedostatočné zameranie sa na biznisnisovú stránku projektu, slabá úroveň inovatívnosti projektu či nízke TRL.

Viac informácií nájdete tu.