SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Prvé kroky Aliancie pre recykláciu plastov

Aktualita

Oblasti
  • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

V novembri 2020 informovala Aliancia pre recykláciu plastov (Circular Plastics Alliance, CPA) o svojich prvých realizovaných opatreniach. Tieto opatrenia vedú k dosiahnutiu cieľa Aliancie využiť do roku 2025 aspoň 10 miliónov ton recyklovaných plastov v nových výrobkoch. Aliancia združuje 245 verejných a súkromných aktérov vo výrobnom reťazci plastov.

Realizované opatrenia zahŕňajú:

  1. pracovný plán pre návrh recyklácie plastových výrobkov, ktorý obsahuje zoznam 19 plastových výrobkov, ktoré Aliancia učiní recyklovateľnejšími,
  2. správu o súčasnom stave zozbieraných a vytriedených plastových odpadoch v EÚ a
  3. plán výskumu a vývoja pre cirkulárne plasty.

Ak by sa všetok plastový odpad vytvorený 19 identifikovanými plastovými výrobkami zbieral na účely recyklácie, to samé by stačilo na dosiahnutie cieľa recyklovať 10 miliónov ton plastového odpadu. Aliancia však upozorňuje, že v súčasnosti sa z tohto množstva zbiera iba polovica a ešte menej sa recykluje.

Súvislosti

Európska komisia oznámila spustenie Aliancie v decembri 2018. V období od septembra 2019 do marca 2020 signatári CPA identifikovali potreby výskumu a vývoja a spoločne vytvorili v rámci Aliancie program pre túto oblasť. Výsledkom bol zoznam potrieb výskumu a vývoja v piatich hlavných hodnotových reťazcoch CPA alebo v odvetviach využívajúcich plasty (obaly, automobilový priemysel, stavebníctvo, poľnohospodárstvo a elektronické a elektrické zariadenia).

Viac informácií: