SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Priority kooperácie európskych krajín v rámci morského a námorného výskumu

Aktualita

Oblasti
  • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo

aktuality/priority_JPI_Oceans/JPI_oceans.png alt=“Director General of DG Research and Innovation, European Commission Robert-Jan Smits, Norwegian State Secretary Dilek Ayhan, Chair of the JPI Oceans Management Board, Caron Montgomery, Belgian State Secretary Bart Tommelein “ title=“JPI Oceans – report“ />

Generálny riaditeľ of DG Research and Innovation, eurokomisár Robert-Jan Smits, štátna tajomníčka Nórska Dilek Ayhan, predsedkyňa správnej rady JPI Oceans Caron Montgomery, štátny tajomník Belgicka Bart Tommelein

Foto: JPI Oceans

 

Štvrtok 7. mája 2015 sa v Bruseli konala konferencia First JPI Oceans Conference, na ktorej boli odprezentované výsledky spoločnej programovej iniciatívy pre zdravé a produktívne moria (Joint Programming Initiative for Healthy and Productive Seas and Oceans)

 

Cieľom JPI Oceans je podpora Modrého rastu a tvorby pracovných miest pri zachovaní zdravia a produktivity morí a oceánov. Rieši výzvy spojené so zmenou klímy a dopadom ľudskej činnosti na oceány. Koncept JPI (Joint Programming Initiatives) bol predstavený Európskou komisiou v roku 2008 a je jednou z iniciatív implementácie Európskeho výskumného priestoru.

 

JPI Oceans bolo založené v roku 2011 a slúži ako koordinačná a integrujúca strategická platforma. Je otvorená pre všetky členské a asociované krajiny EÚ, ktoré investujú do morského a námorného výskumu. Prvé tri pilotné akcie boli spustené v roku 2013. V súčasnosti na tejto iniciatíve participuje 21 európskych krajín.

 

Úlohou JPI Oceans je synchronizácia a koordinácia európskeho morského a námorného výskumu a inovácií, sústredených v rámci troch hlavných oblastí:

·         morské prostredie,

·         klimatické zmeny,

·         morská ekonomika a ľudské aktivity.

 

Konferencia bola zameraná na predstavenie strategického dokumentu Strategic Research and Inovation Agenda 2015-2020. Jedná sa o dokument definujúci strategické oblasti spoločného morského a námorného výskumu a inovácií v rámci hore spomenutých troch hlavných oblastí. Medzi tieto patria:

·         Skúmanie hlbokomorských zdrojov

·         Vývoj technológií a senzorov

·         Podpora vedy a pobrežného a morského plánovania a manažmentu

·         Prepojenie oceánov, ľudského zdravia a pohody

·         Interdisciplinárny výskum pre dobrý ekologický stav

·         Pozorovanie, modelovanie a predpoveď stavu oceánov a procesov

·         Dopad klimatických zmien na fyzikálne a biologické procesy v oceánoch

·         Efekty acidifikácie oceánov a morského ekosystému

·         Potravinová bezpečnosť a zodpovedný prístup k využívaniu inovácií v meniacom sa svete

·         Využívanie morských biologických zdrojov pomocou vývoja a aplikácie biotechnológií

 

Okrem stratégie boli predstavené aj prierezové iniciatívy prínosu JPI Oceans k európskej krajine, ktoré zahrňujú rozhranie vedy a politiky, budovanie ľudského potenciálu, infraštruktúr: spoločné využívanie a spoločná stratégia v rámci obstarávania.

 

JPI Oceans v súčasnosti vyvíja svoje prvé pilotné akcie. ktoré slúžia na otestovanie nových nástrojov na kooperáciu a koordináciu. Tieto záhŕňajú:

·         Zmiešané využívanie infraštruktúry na monitorovanie, v rámci ktorej sa zriadi integrovaný monitorovací systém, podpora integrácie monitorovacích úsilí, podpora zdieľania údajov a integrácia informačných systémov.

·         Ekologické aspekty mikroplastov, v rámci ktorej prebehne validácia a harmonizácia metodológií a protokolov výskumu vo vznikajúcich oblastiach, zvýšenie kapacity na identifikáciu a kvantifikáciu častíc mikroplastov v morskom ekosystéme, rozšírenie poznania o efektoch mikroplastov na ekosystémy.

·         Ekologické aspekty hĺbkovej podmorskej ťažby, ktorej úlohou je vyhodnotiť ekologické dopady, ktoré by sa mohli vyskytnúť z komerčných ťažobných aktivít.

·         Interkalibrácia pre EÚ rámcovú smernicu o vode. Jedná sa o iniciatívu, ktorá bola predložená správnej rade 27. marca 2014. Jej cieľom je nájsť vedeckých expertov na prevedenie potrebných analýz, redukciu fragmentácie, zvýšiť skúsenosť so spoločným zberom dát a ich analýzou a otestovanie mechanizmov pre spoločné financovanie.

 

 

Celú správu si môžete prečítať tu.

 

Ďaľšie informácie:

Prezentácie

Video záznam

Galéria fotografií