SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Predstavenie európskeho programu v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť

Aktualita

Oblasti
  Pre všetky oblasti

Dňa 1. júla 2020 predstavila Európska komisia (EK) európsky program v oblasti zručností pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť. Program stanovuje ambiciózne kvantitatívne ciele zvyšovania kvalifikácie (zlepšovanie existujúcich zručností) a rekvalifikácie (nadobúdanie nových zručností), ktoré majú byť dosiahnuté v priebehu nasledujúcich 5 rokov.

Všetkých 12 bodov programu sa zameriava na pracovné zručnosti, a to prostredníctvom:

 • tvorby partnerstiev s členskými štátmi, spoločnosťami a sociálnymi partnermi s cieľom podnietiť spoluprácu na zmene;
 • podporovania ľudí celoživotne sa vzdelávať;
 • využívania rozpočtu EÚ ako katalyzátora na odomknutie verejných a súkromných investícií do rozvoja ľudských zručností.

EK zdôrazňuje, že zelená a digitálna transformácia sprevádzaná demografickými trendmi menia spôsob života, práce a komunikácie. Pandémia koronavírusu tieto zmeny urýchlila a priniesla nové kariérne výzvy, ktoré sa týkajú mnohých ľudí v Európe. V dôsledku krízy sa bude musieť veľa Európanov preškoliť a nadobudnúť tak nové zručnosti alebo zlepšiť svoje súčasné zručnosti, aby boli schopní prispôsobiť sa zmenám na trhu práce. Cieľom programu v oblasti zručností je zdôrazniť význam zručností v EÚ s cieľom posilniť udržateľnú konkurencieschopnosť, zabezpečiť sociálnu spravodlivosť a vybudovať odolnosť Európy.

Európsky program v oblasti zručností obsahuje týchto 12 „akcií“:

 1. Pakt pre zručnosti
 2. Kvalitnejšia informovanosť pre oblasť zručností
 3. Podpora EÚ pre akciu strategického zlepšovania zručností na vnútroštátnej úrovni
 4. Návrh na odporúčanie Rady o odbornom vzdelávaní a príprave pre udržateľnú konkurencieschopnosť, sociálnu spravodlivosť a odolnosť
 5. Realizácia iniciatívy „Európske univerzity“ a zlepšovanie zručností vedcov
 6. Zručnosti na podporu zelenej a digitálnej transformácie
 7. Zvýšenie počtu absolventov STEM-u (oblasti vedy, techniky, strojárstva a matematiky, podpora podnikateľských a prierezových zručností)
 8. Zručnosti pre život
 9. Iniciatíva v rámci individuálnych vzdelávacích účtov
 10. Európsky prístup k mikroosvedčeniam
 11. Nová platforma Europass
 12. Skvalitnenie podporného rámca na podporu investícií členských štátov a súkromného sektora do zručností

EK tiež stanovila niekoľko cieľov založených na ukazovateľoch vykonávania programu v oblasti zručností a do budúcna plánuje vyvinúť ukazovateľ ekologických (zelených) zručností. Na uskutočnenie akcií a splnenie cieľov programu v oblasti zručností odhaduje EK potrebu dodatočných verejných a súkromných investícií do zručností v celkovej hodnote približne 48 miliárd EUR ročne.

EK zdôraznila, že fondy EÚ môžu pôsobiť ako katalyzátor investícií do zručností ľudí. V súvislosti s Plánom EÚ na obnovu boli navrhnuté nebývalé finančné zdroje na podporu udržateľnej obnovy a v stredobode tohto úsilia by mali byť investície do zručností. Počas rokov 2021 – 2027 možno mobilizovať všetky nástroje EÚ, akými sú napríklad Európsky sociálny fond plus s navrhovaným rozpočtom 86 miliárd EUR, program Erasmus s navrhovaným rozpočtom 26 miliárd EUR a zložka programu InvestEU zameraná na sociálne investície a zručnosti s navrhovaným rozpočtom 3,6 miliardy EUR, s cieľom pomôcť ľuďom získať lepšie, prípadne nové zručnosti.

Nový program Digitálna Európa s navrhovaným rozpočtom 9,2 miliardy EUR bude investovať do pokročilého rozvoja digitálnych zručností zameraných na osvojovanie technológií. Okrem toho sa v rámci Mechanizmu na podporu obnovy a odolnosti, na ktorý sa poskytujú granty a úvery vo výške 560 miliárd EUR, poskytujú členským štátom veľké príležitosti na financovanie iniciatív zameraných na zvyšovanie úrovne zručností a získavanie nových zručností, ak sa prijmú príslušné reformy.

Viac informácií: