SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Predsedníctvo Rady EÚ a EP dosiahli predbežnú politickú dohodu o programe Horizon Europe

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Európska únia sa priblížila k schváleniu svojho ďalšieho rámcového programu pre výskum a inovácie. Nemecké predsedníctvo Rady EÚ dnes dosiahlo predbežnú politickú dohodu s vyjednávačmi Európskeho parlamentu o návrhu nariadenia, ktorým sa zriaďuje Horizon Europe, rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 až 2027.

Medzi hlavné prvky obsiahnuté v predbežne dohodnutom texte patria:

  • Rozpočtové otázky: Tie sa týkajú vnútorného členenia celkového rozpočtu programu Horizon Europe, vrátane dodatočných finančných prostriedkov („top-ups“), ktoré pochádzajú z rezerv v rámci stropov viacročného finančného rámca (VFR) a z pokút v oblasti hospodárskej súťaže. V dočasnej dohode sa tiež špecifikuje, ako by sa mali sprístupniť finančné prostriedky v rámci Plánu obnovy (Next Generation EU);
  • Synergie s inými programami EÚ: Vyjednávači sa dohodli, že včlenia väčšinu ustanovení týkajúcich sa synergií do jedného článku a zhodli sa, ako by mali rôzne iné programy EÚ podporovať a dopĺňať program Horizon Europe;
  • Medzinárodná spolupráca a pridruženie tretích krajín k programu: Dočasná dohoda vytvára rovnováhu medzi otvorenosťou a atraktívnosťou voči medzinárodným partnerom na jednej strane a reciprocitou a ochranou strategických záujmov EÚ na strane druhej. Ako príklad sa uvádza dodržiavanie ľudských práv ako jedného z osobitných kritérií pre pridruženie tretích krajín k programu Horizon Europe.

Ďalšie kroky

Na politickej úrovni sa predbežne dohodnuté znenie predloží výboru stálych zástupcov Rady EÚ na analýzu, ktorá sa uskutoční 18. decembra 2020. Po politickom schválení Radou EÚ a Európskym parlamentom bude znenie textu základom pre budúce prijatie navrhovaného nariadenia v druhom čítaní. Nariadenie nemôže byť formálne prijaté pred formálnym prijatím VFR EÚ na roky 2021 – 2027.

Súvislosti

Nariadením o programe Horizon Europe, ktoré Európska komisia navrhla v júni 2018, sa ustanovuje rámcový program EÚ pre výskum a inovácie na roky 2021 – 2027. Stanovuje ciele, rozpočet, formy financovania EÚ a pravidlá poskytovania takéhoto financovania v oblasti výskumu a inovácií.

V rozhodnutí o osobitnom programe na vykonávanie programu Horizon Europe, ktorý Komisia takisto navrhla v júni 2018 ako súčasť balíka Horizon Europe, sa stanovujú operačné ciele a druhy činností plánovaných na vykonávanie programu.

Dňa 4. júna 2020 Komisia predložila zmenené a doplnené návrhy oboch právnych aktov s cieľom umožniť dodatočné financovanie z Plánu obnovy (NGEU) s cieľom zabezpečiť tok financií do programu Horizon Europe.

Hlavy štátov a predsedovia vlád 21. júla 2020 uzavreli dohodu o Pláne obnovy, v ktorom sa spája VFR na roky 2021 – 2027 a finančné prostriedky, ktoré sa majú poskytnúť prostredníctvom Plánu obnovy. V politickej dohode o VFR dosiahnutej medzi Radou EÚ a Európskym parlamentom 10. novembra 2020 sa stanovilo ďalšie posilnenie programu Horizon Europe dodatočnými prostriedkami a prerozdelením financií pre nasledujúce finančné obdobie.

Celú tlačovú správu Rady EÚ nájdete tu.

Pozri aj: