SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Pozičný dokument EUA k novému Európskemu výskumnému priestoru

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Začiatkom decembra 2020 uverejnila Európska asociácia univerzít (EUA) pozičný dokument o procese obnovy Európskeho výskumného priestoru (European Research Area, ERA), ktorý vychádza z predchádzajúcich pozičných dokumentov a zameriava sa na témy, ktoré sú pre univerzity najdôležitejšie.

Tento dokument zdôrazňuje prierezové oblasti v novom Európskom výskumnom priestore ako aj kľúčové záležitosti, ktoré budú nevyhnutné na dosiahnutie strategických cieľov ERA, systému riadenia a finančnej podpory.

EUA vyzýva Európsku komisiu a členské štáty, aby vytvorili inkluzívny systém riadenia, ktorý zahŕňa komplexný dialóg s orgánmi zastupujúcimi univerzity a ďalšími zainteresovanými stranami v oblasti výskumu a inovácií. Do procesu je potrebné aktívne zapojiť Výbor pre Európsky výskumný priestor a inováciu (European Research Area and Innovation Committee – ERAC), ako aj ERA fórum pre transformáciu (ERA Forum for Transition). Podľa tohto dokumentu by malo byť rovnako dôležité umožnenie dialógu a synergie s Európskym vzdelávacím priestorom (EEA).

Čo sa týka financovania, EUA požaduje väčšie finančné prostriedky na európskej a vnútroštátnej úrovni na splnenie kolektívnych ambícií európskej agendy pre výskum a inovácie. Lepšie synergie a strategické zosúladenie medzi finančnými poskytovateľmi a programami financovania by prispelo k efektívnejšiemu financovaniu a pripravilo by tak cestu pre nový a úspešný ERA.

Príspevok sa zmieňuje aj o ďalších aspektoch, ako sú napr. rovnováha medzi výskumom, ktorého priority si určujú samotní výskumníci a výskumom orientovaným na misie, inštitucionálna autonómia a akademická sloboda alebo kariérny postup začínajúcich výskumných pracovníkov.

Celý príspevok si môžete stiahnuť tu: