SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Posledné výzvy programu Horizont 2020: Výzvy EIC/FET

Aktualita

Oblasti
  • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
  • Inovácia v malých a stredných podnikoch
  • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)

Program Horizont 2020 (2014 – 2020) v tomto roku uzavrie svoje možnosti financovania výskumu a inovácií. Čísla ukazujú, že posledné výzvy a ich témy pritiahli veľkú pozornosť, pretože výzvy sa stretli s veľkou odozvou.

Posledná otvorená výzva oblasti Budúce a vznikajúce technológie (Future and emerging technologies, FET), resp. pilotného programu Európskej rady pre inovácie (European Innovation Council, EIC) v rámci programu Horizont 2020 má uzávierku 14. októbra 2020. Projekty, ktoré boli financované zo schémy Pathfinder/FET môžu získať paušálnu sumu 100 000 EUR na financovanie transferu a spoločenského využitia svojej technológie. Viac sa dočítate nižšie v článku .

Do výzvy FETOPEN-01-2018-2019-2020 v rámci schémy EIC Pathfinder pilotného programu EIC, ktorá bola otvorená do 3. júna 2020, bolo predložených celkom 902 návrhov. Rozpočet pridelený pre túto poslednú uzávierku v programe Horizont 2020 je 196,20 mil. EUR.

Schéma FET Open v rámci oblasti FET, ktorá bude v nasledujúcom rámcovom programe nahradená plne funkčnými schémami EIC, podporuje vedecký a technologický výskum v ranom štádiu a umožňuje objavy základov pre radikálne nové a prelomové technológie budúcnosti tým, že narúša súčasné modely a púšťa sa do neprebádaných oblastí. Otvorený výberový proces funguje systémom „zdola-nahor“, teda je otvorený každému vedeckému nápadu bez striktného určenia témy, vytvára rozmanité portfólio nových výskumných zameraní. Kľúčovými faktormi sú včasné objavenie nových sľubných oblastí výskumu, vývoja a trendov, ako aj prilákanie nových a vysoko potenciálnych výskumno-inovačných aktérov.

V rámci výzvy FETPROACT-EIC-07-2020 schémy FET Proactive bolo v 4 podtémach predložených 149 návrhov. Tými boli: sociálna interakcia (38 návrhov); uhlíková neutralita (50 návrhov);  systémy digitálnych dvojčiat (46 návrhov) a meranie nezmerateľného (15 návrhov). Celkový rozpočet pre tieto 4 podtémy je 56 mil. EUR. Vo výzve sa hľadali návrhy, ktorých cieľom je demonštrovať nový technologický model a konsolidovať komunity existujúce v týchto podtémach.

Vo výzve FETPROACT-EIC-08-2020 zameranej na environmentálnu inteligenciu bolo predložených 87 návrhov v 2 podtémach: environmentálny vývoj (28 návrhov) a monitorovanie na mieste, in situ (59 návrhov). Rozpočet na túto výzvu je 18 mil. EUR. Táto výzva sa zamerala na nové synergie medzi vzdialenými disciplínami environmentálneho modelovania, pokročilého senzorického výskumu, spoločenských vied a umelej inteligencie, čo by mohlo viesť k radikálne novým prístupom k tvorbe a využívaniu dynamických modelov prostredia vrátane prediktívneho modelovania, testovania scenárov a ich sledovania v reálnom čase.

Posledná otvorená výzva oblasti FET/EIC v programe Horizont 2020 ponúka využitie nástroja FET Innovation LaunchPad, ktorý poskytne financovanie projektom zameraným na transformáciu výsledkov projektov financovaných zo schémy EIC Pathfinder/FET na spoločenské alebo hospodárske inovácie. Paušálna suma do 100 000 EUR na projekt je k dispozícii na podporu krátkych aktivít zameraných na nevedecké aspekty a na premenu prvých výsledkov projektu EIC Pathfinder/FET v ranom štádiu na skutočnú inováciu so sociálno-ekonomickými dopadmi. Táto výzva, otvorená do 14. októbra 2020, využije spôsob paušálnej platby po prvý krát. Pre získanie tejto sumy nebude potrebné predkladať žiadne vykazovanie skutočných nákladov, pracovné výkazy ani finančné audity. Vykonanie platby je podmienené ukončením zadanej práce. Nenechajte si ujsť príležitosť zúčastniť sa.

Súvislosti

FET Open a FET Proactive sú teraz súčasťou pilotného projektu vylepšenej Európskej rady pre inovácie (Enhanced European Innovation Council, EIC), konkrétne schémy Pathfinder, ktorá už teraz v rámci programu Horizont 2020 zastrešuje vývoj prelomových technológií. Plne funkčná EIC začne fungovať spoločne so začiatkom programu Horizon Europe v roku 2021.

Viac informácií: