SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Politická dohoda o výskumnom a vzdelávacom programe EURATOM-u dosiahnutá

Aktualita

Oblasti
  • EURATOM

Dňa 18. decembra 2020 dosiahli veľvyslanci členských štátov politickú dohodu o navrhovanom nariadení, ktorým sa stanovuje výskumný a vzdelávací program Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025 (ďalej len „nariadenie“).

Cieľom nariadenia je pokračovať v činnostiach jadrového výskumu a odbornej prípravy s dôrazom na neustále zlepšovanie jadrovej bezpečnosti, fyzickej ochrany a ochrany pred žiarením, ako aj dopĺňať dosahovanie cieľov programu Horizon Europe.

Celkové finančné krytie na vykonávanie nového programu Euratomu na obdobie od 1. januára 2021 do 31. decembra 2025 je 1,38 miliardy EUR v bežných cenách. Orientačné rozdelenie tohto finančného krytia podľa oblastí činnosti je nasledovné:

a) 583 miliónov EUR na nepriame akcie zamerané na výskum a vývoj v oblasti jadrovej syntézy;

b) 266 miliónov EUR na nepriame akcie zamerané na jadrové štiepenie, bezpečnosť a ochranu pred žiarením;

c) 532 miliónov EUR na priame akcie, ktoré realizuje Spoločné výskumné centrum (JRC).

V rámci nového programu sa bude pokračovať vo vykonávaní kľúčových výskumných činností súčasného programu (jadrová bezpečnosť, fyzická ochrana, nakladanie s rádioaktívnym odpadom a vyhoreným jadrovým palivom, ochrana pred žiarením a energia jadrovej syntézy), rozšíri sa výskum v oblasti aplikácií ionizujúceho žiarenia nesúvisiacich s výrobou elektrickej energie a vynaloží sa úsilie na dosiahnutie zlepšení v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a prístupu k výskumným infraštruktúram. Okrem toho sa ním podporí aj mobilita výskumných pracovníkov v oblasti jadrovej energie v rámci akcií Marie Curie-Skłodowskej (MSCA) programu Horizon Europe.

Nový program Euratomu doplní program Horizon Europe za použitia rovnakých nástrojov a pravidiel účasti. Bude obmedzený na päť rokov a v roku 2025 sa predĺži o dva roky, aby sa zosúladil s VFR na obdobie 2021 – 2027.

Ďalšie kroky

Na základe dosiahnutej politickej dohody sa dohodnuté znenie (po preskúmaní právnikmi lingvistami) predloží Rade na prijatie v prvých mesiacoch roku 2021.

Viac informácií: