SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Podmienky účasti Číny v Horizonte 2020

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Výskum a inovácie tvoria veľmi dôležitú časť vzťahu EÚ s Čínou. V Horizonte 2020 je medzinárodná spolupráca, predovšetkým s Čínou, považovaná za podstatný prvok. Preto sa nadväzuje na spoluprácu medzi čínskymi a európskymi výskumníkmi z predchádzajúcich rámcových programoch a naďalej sa nabádajú čínske výskumné a vedecké komunity k aktívnemu zapojeniu sa a účasti na programe.

V priloženom dokumente nájdete všetky potrebné informácie týkajúce sa podmienok účasti a mobility, financovania a hľadania partnerov do projektov Horizontu 2020.

Účasť Číny v Horizonte 2020