SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Podeľte sa o svoje nápady k budúcim výskumno-inovačným misiám EÚ

Aktualita

Oblasti
  • Horizont Európa

Dňa 1. septembra 2020 spustila Európska komisia výzvu na predkladanie nápadov pre budúce výskumno-inovačné misie EÚ. Výzva je určená pre všetkých občanov EÚ, ktorí majú záujem prispievať k vytváraniu zdravšej, ekologickejšej a odolnejšej Európy a podieľať sa na implementácií vybraných návrhov v misiám EÚ.

Cieľom misií EÚ je dosiahnuť riešenia pre niektoré z našich najväčších spoločenských výziev, ako sú rakovina, prispôsobenie sa klimatickým zmenám, zdravé oceány a vodné toky, klimaticky neutrálne mestá a zdravá pôda a potraviny. 

Európska komisia navrhuje a vytvára tieto misie v spolupráci s občanmi EÚ, aby zabezpečila, že misie zodpovedajú ich očakávaniam a potrebám. V rámci tohto procesu bola spustená interaktívna pilotná platforma, aby každý mohol predložiť svoje vlastné nápady a hlasovať za tie, ktoré sa mu najviac páčia. 

Možnosť predkladať návrhy a hlasovať bude otvorená do 14. septembra 2020.

V júni 2020 predstavili svoje prvé návrhy misií EÚ misijné rady, ktoré sa skladajú z nezávislých odborníkov z oblasti inovácií, výskumu, tvorby politiky, občianskej spoločnosti a odborníkov z praxe. Počas celého leta 2020 sa v rámci Európy konali online podujatia týkajúce sa týchto návrhov, ktoré slúžili na vypočutie si priorít ľudí a zhromažďovanie ich nápadov.  

Výsledky najnovšej výzvy na predkladanie nápadov budú prezentované na online podujatí Európske dni výskumu a inovácií, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. až 24. septembra 2020. Na tomto podujatí odovzdajú misijné rady Európskej komisii aj odporúčania týkajúce sa ich záverečných misií. Vybrané misie budú oznámené na konci roka 2020 a spustené budú v priebehu roka 2021.

Súvislosti

Misie EÚ, čiastočne inšpirované programom Apollo zameraným na vyslanie človeka na Mesiac, sú záväzkom k riešeniu hlavných spoločenských výziev, ako je boj proti rakovine, prispôsobenie sa zmene klímy, ochrana našich oceánov, život v zelenších mestách a zabezpečenie zdravia a výživy pôdy. 

Každá misia EÚ bude mať konkrétny časový rámec a rozpočet podľa stupňa náročnosti. Misie budú presahovať rámec výskumu a inovácií a budú podnecovať inovácie vo všetkých odvetviach, aby priniesli účinné riešenia. Budú hrať rozhodujúcu úlohu pri dosahovaní priorít EÚ, ako sú Európska zelená dohoda (European Green Deal) a Plán EÚ na boj proti rakovine (Europe’s Beating Cancer Plan). Na globálnej úrovni budú misie hlavným príspevkom k plneniu cieľov udržateľného rozvoja OSN.  

Pre každú z piatich misií vymenovala Európska komisia misijnú radu, zloženú až z 15 odborníkov na vysokej úrovni, ktorá poskytuje rady o obsahu a koncepcii konkrétnych misií. V júni 2020 misijné výbory navrhli päť možných misií na ďalšie konzultácie s občanmi EÚ.

Podeliť sa o svoje nápady alebo hlasovať za tie, ktoré schvaľujete, môžete tu.

Viac informácií: