SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Oznámenie o novom Európskom výskumnom priestore

Aktualita

Oblasti
 • Akcie "Marie Skłodowska-Curie"
 • Bezpečná, čistá a efektívne využívaná energia
 • Bezpečné spoločnosti – ochrana slobody a bezpečnosti Európy a jej občanov
 • EURATOM
 • Európa v meniacom sa svete – inkluzívne, inovačné a reflexívne spoločnosti
 • Európska rada pre inovácie - pilot (EIC Pilot)
 • Európska rada pre výskum (ERC)
 • Európske inovačné partnerstvá (EIP)
 • Európsky inovačný a technologický inštitút (EIT)
 • Horizont Európa
 • Iné
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Inovácia v malých a stredných podnikoch
 • Inteligentná, ekologická a integrovaná doprava
 • Kľúčové podporené technológie
 • Medzinárodná spolupráca
 • Nanotechnológie, moderné materiály, biotechnológie, moderná výroba a spracovanie
 • Opatrenia v oblasti klímy, životné prostredie, efektívne využívanie zdrojov a suroviny
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)
 • Potravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský a námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
 • Právne, finančné a etické otázky
 • Prístup k rizikovému financovaniu
 • Šírenie excelentnosti a zvyšovanie účasti
 • Spoločné programové iniciatívy (JPI)
 • Spoločné technologické iniciatívy (JTI)
 • Spoločné technologické platformy (ETP)
 • Spoločné výskumné centrum (JRC)
 • Synergie medzi EŠIF a programom Horizont 2020
 • Technológie budúcnosti a vznikajúce technológie (FET)
 • Veda so spoločnosťou a pre spoločnosť
 • Verejno-súkromné partnerstvá (PPP)
 • Vesmír
 • Výskumné infraštruktúry
 • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Európska komisia dňa 30. septembra 2020 prijala očakávané oznámenie o novom Európskom výskumnom priestore (European Research Area, ERA).

Nový Európsky výskumný priestor založený na excelentnosti, konkurencieschopnosti, otvorenosti a talente zlepší európske výskumné a inovačné prostredie, urýchli dosiahnutie klimatickej neutrality a vedúceho postavenia EÚ v digitálnej oblasti, podporí jej zotavenie zo spoločenského a hospodárskeho vplyvu krízy spôsobenej koronavírusom a posilní jej odolnosť voči budúcim krízam.

Komisia stanovila strategické ciele a opatrenia, ktoré sa majú vykonávať v úzkej spolupráci s členskými štátmi s cieľom uprednostniť investície a reformy v oblasti výskumu a inovácií, zlepšiť prístup výskumných pracovníkov k excelentnosti v celej EÚ a umožniť, aby sa výsledky výskumu dostali na trh a do reálnej ekonomiky. Okrem toho sa na základe oznámenia ďalej podporí mobilita výskumných pracovníkov, ich zručnosti a možnosti kariérneho rastu v rámci EÚ, rodová rovnosť, ako aj lepší prístup k partnersky hodnoteným (peer review) vedeckým poznatkom financovaným z verejných zdrojov.

Ciele nového Európskeho výskumného priestoru

Na základe vedúceho postavenia Európy v oblasti inovácií a vedeckej excelentnosti je cieľom nového Európskeho výskumného priestoru podporovať lepšiu koordináciu a spoluprácu medzi EÚ, jej členskými štátmi a súkromným sektorom; stimulovať vyššie investície do výskumu a inovácií; posilniť mobilitu výskumných pracovníkov, ich odborné znalosti a tok poznatkov.

V oznámení sa vymedzujú štyri strategické ciele:

 1. uprednostňovať investície a reformy v oblasti výskumu a inovácií podporujúce zelenú a digitálnu transformáciu s cieľom podporiť obnovu Európy a zvýšiť konkurencieschopnosť.
 2. Zlepšiť prístup výskumných pracovníkov k excelentným zariadeniam a infraštruktúre v celej EÚ.
 3. Preniesť výsledky do ekonomiky s cieľom podporiť podnikateľské investície a uvádzanie výsledkov výskumu na trh, ako aj posilniť konkurencieschopnosť a vedúce postavenie EÚ v globálnom technologickom prostredí.
 4. Posilniť mobilitu výskumných pracovníkov a voľný tok poznatkov a technológií prostredníctvom intenzívnejšej spolupráce medzi členskými štátmi, aby sa zabezpečilo, že výskum a jeho výsledky budú prínosom pre všetkých.

EÚ sa bude usilovať o dosiahnutie uvedených strategických cieľov v úzkej spolupráci s členskými štátmi prostredníctvom 14 opatrení, ktoré sú navzájom prepojené a majú pri realizácii Európskeho výskumného priestoru zásadný význam. Komisia bude okrem toho riadiť Európske fórum pre transformáciu. Ide o strategické diskusné fórum s členskými štátmi, ktoré ich bude podporovať pri jednotnom vykonávaní týchto štyroch cieľov. Komisia takisto do prvej polovice roku 2021 navrhne, aby členské štáty prijali Pakt pre výskum a inováciu v Európe, ktorým sa posilní ich záväzok týkajúci sa spoločných politík a zásad a určia oblasti, v ktorých spoločne vypracujú prioritné opatrenia.

V rámci svojich iniciatív na podporu obnovy a budovania zelenej a digitálnej Európy dnes Komisia okrem nového Európskeho výskumného priestoru prijala aj nový Akčný plán digitálneho vzdelávania s cieľom prispôsobiť systémy vzdelávania a odbornej prípravy digitálnemu veku, ako aj oznámenie o Európskom vzdelávacom priestore, ktorý má slúžiť ako prostriedok na tvorbu pracovných miest a rastu.

Súvislosti

Európsky výskumný priestor (ERA) bol vytvorený v roku 2000 s cieľom lepšie organizovať a integrovať európske výskumné a inovačné systémy a posilniť spoluprácu medzi EÚ, členskými štátmi, ich regiónmi a ich zainteresovanými stranami. Zameriava sa aj na voľný pohyb výskumných pracovníkov, vedeckých poznatkov a technológií v celej EÚ a na podporu cezhraničnej spolupráce, ako aj na zlepšenie a koordináciu politík a programov členských štátov v oblasti výskumu a inovácií. 

Rada Európskej únie v roku 2018 vyzvala na prepracovanie Európskeho výskumného priestoru v roku 2020 v novom oznámení Komisie. V decembri 2019 sa členské štáty na základe stanoviska Výboru pre Európsky výskumný priestor a inováciu (ERAC) radili o budúcnosti Európskeho výskumného priestoru.

V rámci reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu Komisia v apríli tohto roku predstavila akčný plán ERAvsCorona. Vychádza z celkových cieľov a nástrojov Európskeho výskumného priestoru a je pracovným dokumentom, ktorý vypracovala Komisia spoločne s vládami členských štátov. Zahŕňa krátkodobé opatrenia založené na úzkej koordinácii, spolupráci, výmene údajov a spoločnom financovaní.

Celú tlačovú správu nájdete tu.

Ďalšie informácie o Európskom výskumnom priestore nájdete tu.

Viac informácií: