SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Odporúčania poradcov EK týkajúce sa pripravenosti a riadenia pandémie

Aktualita

Oblasti
  • Zdravie, demografické zmeny a kvalita života

Dňa 5. novembra boli oznámené odporúčania poskytujúce usmernenia o tom, ako zlepšiť pripravenosť a riadenie pandémie v Európe i mimo nej. Odporúčania spoločne vypracovala nezávislá Skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie, Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (EGE) a Peter Piot, člen expertnej poradnej skupiny Európskej komisie pre pandémiu COVID-19.

Jedno z konkrétnych odporúčaní je posilnenie európskej a globálnej solidarity a koordinácie v riadení, výskume a úsilí komunity o zlepšenie pripravenosti na pandémiu. Zdôraznená je i potreba riešenia všetkých aspektov a príčin zdravotných kríz v ich komplexnej prepojenostii, od biomedicínskych a zdravotných až po sociálne a environmentálne.

Odborníci oznámili svoje odporúčania prostredníctvom spoločného listu predsedníčke Európskej komisie, Ursule von der Leyen, komisárke Mariyi Gabriel a komisárke Stelle Kyriakides, so zámerom urýchlene informovať o prebiehajúcich politických aktivitách v rámci reakcie na pandémiu COVID-19.

Po predbežnom oznámení ich odporúčaní nasledovalo vydanie spoločného stanoviska, ktoré bolo zverejnené dňa 11. novembra 2020.

V stanovisku poskytujú poradcovia súbor odporúčaní, ktoré pomôžu predchádzať a zabrániť objavujúcim sa infekčným chorobám na celom svete, zlepšujú koordináciu medzi členskými štátmi EÚ a na medzinárodnej úrovni a posilňujú systémy pripravenosti a riadenia. Poradcovia sa v správe ďalej zamerali na to, ako je možné čo najlepšie chrániť základné práva a sociálnu spravodlivosť v čase pandémie. Na záver odporučili Európskej komisii, aby sa zaoberala systémovými problémami spojenými so zdravotnými krízami, najmä v oblasti udržateľnosti a sociálnej spravodlivosti.

Ďalším konkrétnym odporúčaním v stanovisku je zriadiť stály poradný orgán EÚ pre zdravotné riziká a krízy a spoločný mechanizmus včasnej reakcie na potlačenie epidémií a pandémií. Pandémia COVID-19 tiež ukázala potrebu silnej koordinácie v oblasti výskumu, ako aj s vývojom a implementáciou lekárskych a sociálnych opatrení. Iniciatívy podobné akčnému plánu „ERAvsCorona“ môžu uľahčiť takúto koordináciu výskumu na európskej úrovni.

Stanovisko vychádza z prvého spoločného Vyhlásenia o vedeckom odporúčaní pre európskych tvorcov politiky počas pandémie COVID-19 zverejneného v júni 2020 a z Vyhlásenia EGE o európskej solidarite a ochrane základných práv v pandémii COVID-19, ktoré bolo zverejnené v apríli 2020. Poradcovia plánujú v roku 2021 v spolupráci naďalej pokračovať, pričom témou tretieho spoločného stretnutia bude spôsob, akým sa môže Európa vyvinúť smerom k väčšej odolnosti voči krízam vo všeobecnosti.

Súvislosti

Skupina hlavných vedeckých poradcov Európskej komisie (Group of Chief Scientific Advisors, GCSA) prispieva ku kvalite právnych predpisov EÚ poskytovaním nezávislého vedeckého poradenstva Komisii. Poradcami je sedem významných vedcov, ktorí sú menovaní podľa svojich osobných schopností a ktorí radia členom Európskej komisie v otázkach verejného záujmu. Poradcovia úzko spolupracujú s konzorciom Vedeckej rady pre politiku európskych akadémií (Scientific Advice for Policy by European Academies , SAPEA), ktoré zhromažďuje interdisciplinárne odborné znalosti z viac ako 100 akadémií a spoločností z celej Európy. Zhrnutie predchádzajúcich publikácií poradcov a ich vplyv sa nachádza v správe z februára 2020 s názvom „Informing European Commission Policy Making with Scientific Evidence“.

Európska skupina pre etiku vo vede a nových technológiách (European Group on Ethics in Science and New Technologies, EGE) je nezávislý multidisciplinárny orgán menovaný predsedom Európskej komisie. EGE poskytuje poradenstvo vo všetkých aspektoch politík a právnych predpisov Komisie, v ktorých sa etické, spoločenské a základné práva pretínajú s rozvojom vedy a nových technológií. Posledné vyhlásenie s názvom „European Solidarity and the Protection of Fundamental Rights in the COVID-19 Pandemic“  bolo vydané 2. apríla 2020.

Viac informácií: