SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Návrhy výskumno-inovačných misií EÚ zverejnené

Aktualita

Oblasti
 • Horizont Európa

Dňa 22. septembra 2020 počas Európskych dni výskumu a inovácií 2020 boli Európskej komisii zo strany nezávislých špičkových odborníkov oficiálne odovzdané finálne návrhy týkajúce sa možných misií EÚ zameraných na niektoré z najnaliehavejších spoločenských výziev súčasnosti. Týmito odborníkmi sú predsedovia/predsedníčky misijných rád zastupujúcich všetkých členov misijnej rady vybraných do tejto funkcie pred približne 1 rokom.

Do roku 2030 sa navrhované misie zameriavajú na hľadanie riešení na záchranu ďalších životov pred rakovinou, na zvýšenie odolnosti Európy voči zmene podnebia, na ozdravenie a obnovenie oceánov a vôd, na dosiahnutie 100 klimaticky neutrálnych miest a na zaistenie zdravého stavu 75% pôd.

Európania dopomohli k sformulovaniu finálnych návrhov misií vďaka zdieľaniu svojich obáv a nápadov prostredníctvom interaktívnej pilotnej platformy, čím sa zabezpečila relevantnosť misií pre spoločnosť a schopnosť dosiahnuť skutočné zlepšenie týchto spoločenských problémov.

Na začiatku svojej práce identifikovali odborníci, aj s pomocou verejných konzultácií, 5 najväčších spoločenských výziev:
 1. Rakovina,
 2. Zdravie pôdy a potraviny,
 3. Klimaticky neutrálne a inteligentné mestá,
 4. Zdravé oceány, moria, pobrežné a vnútrozemské vody,
 5. Adaptácia na zmenu klímy vrátane transformácie spoločnosti.
Päť návrhov konkrétnych misií dnes predložených misijnými radami (tzv. Mission Boards) každej z 5 definovaných misijných oblastí:
 1. Víťazstvo nad rakovinou: Uskutočniteľná misia (Conquering Cancer: Mission Possible)
  Cieľmi do roku 2030 sú záchrana viac ako 3 miliónov životov a zabezpečenie kvalitnejšieho a dlhšieho života. Pre dosiahnutie cieľov je nevyhnutné  dôkladné pochopenie rakoviny, predchádzanie tomu, čomu sa predísť dá, optimalizovať diagnostiku a liečbu, podporovať kvalitu života všetkých ľudí trpiacich rakovinou a zabezpečiť spravodlivý prístup k týmto riešeniam ľuďom v celej Európe.
 2. Európa pripravená na klimatické zmeny (A Climate Resilient Europe – Prepare Europe for climate disruptions and accelerate the transformation to a climate resilient and just Europe by 2030)
  Cieľmi do roku 2030 sú pripraviť Európu na zvládanie klimatických zmien, urýchliť prechod na zdravú a prosperujúcu budúcnosť rešpektujúc medze našej planéty a rozvinúť riešenia pre zvýšenie spoločnosti, ktoré vyžadujú zmeny jej fungovania.
 3. Misia „Hviezdica“ 2030: Obnoviť naše oceány, pobrežné a vnútrozemské vody (Mission Starfish 2030: Restore our Ocean and Waters)
  Cieľmi tejto misie do roku 2030 sú vyplnenie vedomostnej a emočnej medzery (pochopenie vzťahu človeka a vody), regenerácia morských a sladkovodných ekosystémov, nulové znečistenie vôd, dekarbonizácia modrej ekonomiky a modernizácia riadenia. Tieto vzájomne sa podporujúce ciele umožnia regeneráciu vodného cyklu ako celku.
 4. 100 klimaticky neutrálnych miest do roku 2030 – s pomocou občanov a pre občanov (100 Climate-Neutral Cities by 2030 – by and for the citizens)
  Cieľom misie je podpora, propagácia a prezentácia 100 európskych miest v ich systémovej transformácii na klimatickú neutralitu do roku 2030 a premena týchto miest na inovačné centrá slúžiace ako modely pre všetky európske mestá, s cieľom zvýšiť kvalitu života a udržateľnosť v Európe.
 5. Starostlivosť o pôdu znamená starostlivosť o život (Caring for Soil is Caring for Life) Cieľom misie je dosiahnuť, aby do roku 2030 bolo v EÚ najmenej 75% zdravých pôd schopnej vykonávať základné funkcie produkcie potravín, na ktorých sme závislí, s cieľom jesť zdravé potraviny a byť zdravými ľuďmi žijúcimi v súlade s prírodou a klímou. Navrhovaná misia kombinuje výskum a inovácie, vzdelávanie a odbornú prípravu, investície a demonštráciu osvedčených postupov s využitím „Living Labs“, experimentov a inovácií v laboratóriu priamo na mieste a „Lighthouses“, miest na prezentáciu osvedčených postupov.

Misijné rady diskutovali s rôznymi zainteresovanými stranami, ako aj s občanmi, zohľadňujúc ich očakávania a potreby prostredníctvom série podujatí v členských štátoch EÚ.  

Ďalšie kroky

Európska komisia ohlási svoje konečné vybrané misie do konca roka 2020. Misie sa začnú vykonávať v roku 2021 ako súčasť programu Horizon Europe, nadchádzajúceho programu EÚ pre výskum a inovácie. Európania budú mať aj naďalej možnosť angažovať sa vo všetkých fázach ich vykonávania.

Súvislosti

Výskumno-inovačné misie  EÚ sú záväzkom k riešeniu hlavných spoločenských výziev, ktorými sú rakovina, prispôsobenie sa klimatickým zmenám vrátane spoločenskej transformácie, zdravé oceány, pobrežné a vnútrozemské vody, neutrálne podnebie a inteligentné mestá a zdravie pôdy a potravín. Každá misia EÚ bude mať konkrétny časový rámec a rozpočet podľa stupňa náročnosti. Budú presahovať rámec výskumu a inovácií a budú podnecovať inovácie vo všetkých odvetviach, aby priniesli účinné riešenia. Záverečné misie prispejú k dosiahnutiu cieľov Európskej zelenej dohody, Európskeho plánu boja proti rakovine, ako aj cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Pre každú z piatich misií Komisia vymenovala misijnú radu zloženú z 15 špičkových odborníkov, ktorá poskytuje rady o obsahu a koncepcii konkrétnych misií. V júni 2020 misijné rady navrhli päť možných misií na ďalšie konzultácie.

Viac informácií: