SLORD

Styčná kancelária SR pre výskum a vývoj v Bruseli

Od KET inovácií po KET výrobu – Európska stratégia pre konkurencieschopnosť

Aktualita

Oblasti
 • Partnerstvá v rámci verejného sektora (P2P)


Na konferencií Key Enabling Technologies for Regional Growth: synergies between Horizon 2020 and ESIF boli predstavené výsledky zo štúdie stratégie inteligentnej špecializácie regiónov v oblasti kľúčových podporných technológií (KET). Zároveň bola predstavená stratégia RIS3 – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu, skúsenosti so synergickým financovaním projektov regiónov a ich skúsenosti.

 

Bola predstavená správa Analysis of Smart Specialisation Strategies in Nanotechnologies, Advanced Manufacturing and Process Technologies, ktorej príprava prebiehala v roku 2014. Dáta boli získavané z operačných programov zverejnených regiónmi a zároveň z online dotazníka vyplneného regiónmi. Zo všetkých regiónov EÚ (110) vyplnilo dotazník 83 regiónov, a 70 regiónov poskytlo údaje o sub KET špecializácií. Zo slovenských štyroch regiónov vyplnil dotazník jeden.

  

Medzi KET vybrané regiónmi patria:

 • nanotechnológie,
 • pokročilé materiály,
 • pokročilé systémy výroby,
 • priemyselné biotechnológie,
 • fotonika,
 • mikro a nano-elekronika.

 

Hlavné odporúčania správy:

 • definícia KET regiónmi,
 • silnejšia regulácia a politická podpora KET,
 • využitie implementačných inštrumentov,
 • zapojenie stakeholderov,
 • internacionalizácia a hľadanie prepojení medzi ďalšími iniciatívami,
 • využitie platforiem a inovačných infraštruktúr,
 • podpora a umožnenie synergického financovania,
 • lepšia koordinácia a monitorovanie.

 

Celú správu si môžete prečítať tu.